Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-34

RK-15-2009-34.doc  RK-15-2009-34pr1.pdf  RK-15-2009-34pr2.pdf
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-15-2009-34
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2009
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNa základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR (RK-15-2009-34, př. 1) byla z rozpočtu Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR poskytnuta kraji Vysočina na rok 2009 účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí kraje Vysočina ve výši 5 446 000 Kč. Dotace je určena prioritně na:
* výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH - organizační, technická, např. věcné prostředky požární ochrany apod.,
* výdaje na odbornou přípravu,
* výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod.
Tato dotace je kraji Vysočina poskytována každoročně a slouží na zabezpečení požární ochrany v regionu. Kraj dotaci přerozděluje dle podmínek stanovených Generálním ředitelství HZS ČR vybraným obcím. Příspěvek slouží obcím na úhradu nákladů spojených se zásahy jejich jednotek SDH mimo jejich územní obvod, na zabezpečení akceschopnosti těchto jednotek a pořízení a obnovu požární techniky (RK-15-2009-34, př. 2).
Součástí rozhodnutí Ministerstva vnitra o poskytnutí dotace je i rozpis rozdělení první části dotace vybraným obcím kraje Vysočina v celkové výši 1 550 000 Kč.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje schválit povýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR ve výši 5 446 000 Kč na výdaje SDH obcí kraje Vysočina.
Dále se navrhuje se rozdělit na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra první část dotace obcím kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce, a to těmto vybraným obcím:
* Golčův Jeníkov (IČ 267406) 150 000 Kč
* Přibyslav (IČ 268097) 150 000 Kč
* Světlá nad Sázavou (IČ 268321) 150 000 Kč
* Ždírec nad Doubravou (IČ 268542) 150 000 Kč
* Počátky (IČ 248843) 150 000 Kč
* Moravské Budějovice (IČ 289931) 150 000 Kč
* Jaroměřice nad Rokytnou (IČ 289507) 150 000 Kč
* Želetava (IČ 290751) 150 000 Kč
* Nové Město na Moravě (IČ 294900) 150 000 Kč
* Žďár nad Sázavou (IČ 295841) 150 000 Kč
* Nový Rychnov (IČ 248738) 50 000 Kč
V současné době nelze rozdělit celou částku, neboť není možné určit všechny výdaje obcí, zejména ty, které souvisí s výjezdy jednotek SDH mimo jejich územní obvod a výdaje na odbornou přípravu. Tyto Informace budou známy až v průběhu roku. Návrh na rozdělení zbývající části dotace bude proto předložen ke konci letošního roku. Podkladem pro návrh bude věcný rozpis předložený ředitelem HZS kraje, s přihlédnutím k § 26 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně.
Při rozdělování dotace se přihlíží ke koncepci požární ochrany kraje, k plošnému pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, k materielně technickému vybavení jednotek SDH vybraných obcí a plánu odborné přípravy jednotek SDH obcí.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MV ČR ve výši 5 446 000 Kč na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d ) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2009 v celkové výši 1 550 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část, a to těmto obcím:
* Golčův Jeníkov (IČ 267406) 150 000 Kč;
* Přibyslav (IČ 268097) 150 000 Kč;
* Světlá nad Sázavou (IČ 268321) 150 000 Kč;
* Ždírec nad Doubravou (IČ 268542) 150 000 Kč;
* Počátky (IČ 248843) 150 000 Kč;
* Moravské Budějovice (IČ 289931) 150 000 Kč;
* Jaroměřice nad Rokytnou (IČ 289507) 150 000 Kč;
* Želetava (IČ 290751) 150 000 Kč;
* Nové Město na Moravě (IČ 294900) 150 000 Kč;
* Žďár nad Sázavou (IČ 295841) 150 000 Kč;
* Nový Rychnov (IČ 248738) 50 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz