Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 15/2009, které se bude konat dne 28.04.2009 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2009
2. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-15-2009-02)
3. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-15-2009-03)
4. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení č. 0341/05/2008/ZK
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-15-2009-04)
5. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení č. 0166/03/2007/ZK a č. 0231/04/2007/ZK
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-15-2009-05)
6. Koupě pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou v rámci stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-15-2009-06)
7. Vyřazení silnice III/02326 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-15-2009-07)
8. Prodej pozemku v k. ú. Střížov u Chotěboře a obci Chotěboř
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-15-2009-08)
9. Darování pozemku v k. ú. a obci Brzkov
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-15-2009-09)
10. Darování pozemku v k. ú. a obci Líšná
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-15-2009-10)
11. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
    (9:50 9:55, P. Kolář, RK-15-2009-11)
12. Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
    (9:55 10:00, P. Kolář, RK-15-2009-12)
13. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
    (10:00 10:05, P. Kolář, RK-15-2009-13)
14. Změna usnesení 0089/02/2009/ZK
    (10:05 10:10, P. Kolář, RK-15-2009-14)
15. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/405 Okříšky - průtah
    (10:10 10:15, P. Kolář, RK-15-2009-15)
16. Předání movitých věcí k hospodaření Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín
    (10:15 10:20, P. Kolář, RK-15-2009-16)
17. Rozšíření sítě stanovišť Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - lokalita Jemnice - návrh na zařazení nové akce do rozpočtu a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
    (10:20 10:25, P. Kolář, RK-15-2009-17)
18. Nabytí pozemku v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš
    (10:25 10:30, P. Kolář, RK-15-2009-18)
19. Převod budovy bez čp./ev. v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice do vlastnictví kraje Vysočina
    (10:30 10:35, P. Kolář, RK-15-2009-19)
20. Změna usnesení zastupitelstva kraje v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
    (10:35 10:40, P. Kolář, RK-15-2009-20)
21. Nabytí pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
    (10:40 10:45, P. Kolář, RK-15-2009-21)
22. Záměr uspořádání části pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, smlouva zakládající právo stavby na pozemku kraje
    (10:45 10:50, P. Kolář, RK-15-2009-22)
23. Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
    (10:50 10:55, P. Kolář, RK-15-2009-23)
24. Změna usnesení 0349/05/2008/ZK
    (10:55 11:00, P. Kolář, RK-15-2009-24)
25. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka
    (11:00 11:05, T. Čihák, RK-15-2009-25)
26. Prohlášení při podávání žádosti o platbu
    (11:05 11:10, T. Čihák, RK-15-2009-26)
27. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů 2009, podprogram A - Příspěvek na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor a podprogram B - Příspěvek na splácení účelových úvěrů poskytnutých na pořízení technologií a výrobních zařízení
    (11:10 11:15, T. Čihák, RK-15-2009-27)
28. Globální granty kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dodatky ke smlouvám
    (11:15 11:20, T. Čihák, RK-15-2009-28)
29. Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV za kraj Vysočina
    (11:20 11:25, T. Čihák, RK-15-2009-29)
30. Poskytnutí dotací obcím a školám jiných zřizovatelů - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
    (11:25 11:30, T. Čihák, RK-15-2009-30)
31. Fond Vysočiny - grantový program Obnova památkově chráněných území 2009
    (11:30 11:35, K. Lisá, RK-15-2009-31)
32. Informace o uzavření Memoranda o spolupráci na projektu IOP Telč - živá učebnice kultury, historie a vzdělávání
    (11:35 11:40, K. Lisá, RK-15-2009-32)
33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008
    (11:40 11:45, K. Lisá, RK-15-2009-33)
34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2009
    (11:45 11:50, I. Šteklová, RK-15-2008-34)
35. Veřejná zakázka na služby Vydávání měsíčníku kraje Vysočina
    (11:50 11:55, I. Šteklová, RK-15-2009-35)
36. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Mezinárodní střelecké soutěže CIOR
    (11:55 12:00, I. Šteklová, RK-15-2009-36)
37. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2009
    (12:00 12:05, A. Krištofová, RK-15-2009-37)
38. Informace o možné úpravě schváleného rozpočtu na rok 2009
    (12:05 12:10, A. Krištofová, RK-15-2009-38)
39. Projekt technologického centra kraje Vysočina spolufinancovaný IOP
    (12:10 12:15, P. Pavlinec, RK-15-2009-39)
40. Změny ve zřizovacích listinách
    (12:15 12:20, M. Pech, RK-15-2009-40)
41. Změny ve školském rejstříku
    (12:20 12:25, M. Pech, RK-15-2009-41)
42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
    (12:25 12:30, M. Pech, RK-15-2009-42)
43. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
    (14:00 14:05, P. Bureš, RK-15-2009-43)
44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce
    (14:05 14:10, P. Bureš, RK-15-2009-44)
45. FOND VYSOČINY - Grantový program DOBROVOLNICTVÍ A KOORDINACE SOCIÁLNÍ VÝPOMOCI V OBCÍCH 2009
    (14:10 14:15, V. Švarcová, RK-15-2009-45)
46. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
    (14:15 14:20, L. Kettner, RK-15-2009-46)
47. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, p. o. na dovybavení krajského komplexního onkologického centra - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
    (14:20 14:25, L. Kettner, RK-15-2009-47)
48. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
    (14:25 14:30, L. Kettner, RK-15-2009-48)
49. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
    (14:30 14:35, L. Kettner, RK-15-2009-49)
50. Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem
    (14:35 14:40, L. Kettner, RK-15-2009-50)
51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
    (14:40 14:45, H. Strnadová, RK-15-2009-51)
52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na pasporty místních komunikací
    (14:45 14:50, H. Strnadová, RK-15-2009-52)
53. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/360 Štěpánovice - Vacenovice - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
    (14:50 14:55, H.Strnadová, RK-15-2009-53)
54. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - III/4045 Puklice most 4045-1 a II/112 Červená Řečice most 112-048 a Rekonstrukce administrativní budovy cestmistrovství Telč
    (14:55 15:00, H. Strnadová, RK-15-2009-54)
55. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Severojižní propojení kraje Vysočina - 2
    (15:00 15:05, H. Strnadová, RK-15-2009-55)
56. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou a Přibyslav na rekonstrukci a opravy místních komunikací
    (15:05 15:10, H. Strnadová, RK-15-2009-56)
57. Úprava textu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
    (15:10 15:15, J. Strejček, RK-15-2009-57)
58. Návrh na projednání Územně analytických podkladů kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území kraje Vysočina
    (15:15 15:20, Z. Ryšavý, J. Strejček, RK-15-2009-58)
59. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa
    (15:20 15:25, J. Běhounek, RK-15-2009-59)
60. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz