Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-58

RK-15-2009-58.doc  RK-15-2009-58pr1.doc  RK-15-2009-58pr2.zip
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-15-2009-58
NázevNávrh na projednání Územně analytických podkladů kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území kraje Vysočina
Zpracoval P. Průža, M. Stloukalová
Předkládá Z. Ryšavý, J. Strejček
Počet příloh
Popis problémuKrajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, dále jen pořizovatel, předkládá Územně analytické podklady kraje Vysočina, dále jen ÚAP KrV, v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území kraje Vysočina, dále jen RURÚ KrV, k jejich projednání ve smyslu ust. § 29 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
ÚAP KrV ve své první části představují souhrn informací o území, zejména demografické údaje, údaje o vzdělanosti, o sídelní struktuře obcí, o ekonomické aktivitě, o zaměstnanosti, o bytovém fondu a o rekreaci, dále údaje o technické infrastruktuře, o zásobování vodou a plynem, o kanalizacích, o veřejné dopravě a údaje environmentální o zemědělské půdě, o lesní půdě, o třídách ochrany půd, o vodních plochách, o zastavěných plochách, o koeficientech ekologické stability, o hranicích bioregionů a biochor, o klimatických regionech, o imisním znečištění atd.
Ve své druhé části, v Rozboru udržitelného rozvoje území, ÚAP vyhodnocují vyváženost podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro sociální soudržnost obyvatel území kraje.
Závěrem jsou navrženy problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích kraje a obcí. Výběr nejzávažnějších problémů k řešení je uveden v Důvodové zprávě. Tento závěr bude využit při aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje Vysočina. ÚAP KrV budou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách kraje.

Označení příloh s předkládanými materiály:
RK-15-2008-X, př. 1 - Důvodová zpráva
RK-15-2008-X, př. 2 - Územně analytické podklady kraje Vysočina - Rozbor udržitelného rozvoje území, prezentace ze semináře k problematice ÚAP KrV - 1 x CD
Návrh řešení Postup procesu projednání Územně analytických podkladů kraje Vysočina:
Zastupitelstvo kraje projednává Územně analytické podklady kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území, jako podklad pro pořízení aktualizace ZÚR KrV. Proces projednání nemá stanovenou formu. Účelem projednání je seznámení Zastupitelstva kraje Vysočina s celým obsahem ÚAP KrV a s problémy navrženými k řešení. Výčet problémů může být doplněn v rámci procesu aktualizace ZÚR KrV, kdy se mohou objevit další náměty k řešení.
Územně analytické podklady jsou otevřeným materiálem, který je ze zákona průběžně doplňován a jeho úplná aktualizace probíhá každé dva roky.
Územně analytické podklady kraje Vysočina byly prezentovány na dvou seminářích, jednak pro zastupitele kraje a členy Výboru regionálního rozvoje a také pro vedoucí odborů Krajského úřadu kraje Vysočina. Prezentace z těchto seminářů vysvětlující právní rámec ÚAP a stručně popisující obsah ÚAP KrV jsou součástí přílohy č.2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí Důvodovou zprávu podle RK-15-2009-58, př. 1;
* projednat Územně analytické podklady kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území, podle ust. § 29 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;
* uložit odboru ÚPSŘ zajištění zapracování výsledků projednání Územně analytických podkladů kraje Vysočina do podkladu pro pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor ÚPSŘ
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz