Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-54

RK-15-2009-54.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-15-2009-54
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - III/4045 Puklice most 4045-1 a II/112 Červená Řečice most 112-048 a Rekonstrukce administrativní budovy cestmistrovství Telč
Zpracoval J. Boček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace zajišťuje veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací na akce: III/4045 Puklice most 4045-1 a II/112 Červená Řečice most 112-048 a Rekonstrukce administrativní budovy cestmistrovství Telč .
Akce III/4045 Puklice most ev.č. 4045-1 - most se nachází v extravilánu cca 1 km pře obcí Puklice a převádí silnici III/4045 přes Přísecký potok. Původní most z roku 1925 je ve špatném technickém stavu.
Akce II/112 Červená Řečice - most ev. č. 112-048 - stavební stav mostu je na základě poslední mostní prohlídky hodnocen stupněm 5 - špatný. Tento stav je hlavním důvodem rekonstrukce.
Akce Rekonstrukce administrativní budovy cestmistrovství Telč je zadána v rozsahu vypracované projektové dokumentace firmou Stavotherm - Projekce spol. s r. o., Žižkova 1666,580 01 Havlíčkův Brod (rekonstrukce elektrorozvodů, topení, vzduchotechniky, zdravotní technika, kanalizační přípojka a s tím související stavební práce).
Veřejné zakázky na dodavatele jsou vypsány v souladu s ustanoveními § 12, odst. 2, § 26 odst. 1 písm. b), § 38 a § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, formou zjednodušeného podlimitního řízení a v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 04/08 (dále jen Pravidla), kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
Návrh řešení Podle s čl. 5 odst. 4 Pravidel Rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Návrh usnesení předpokládá delegovat zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akce: III/4045 Puklice most 4045-1 a II/112 Červená Řečice most 112-048 a Rekonstrukce administrativní budovy cestmistrovství Telč . Jednání komise se uskuteční dne 6. května 2009 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava.
Zadávací dokumentace na akce III/4045 Puklice most 4045-1 a Rekonstrukce administrativní budovy cestmistrovství Telč byly schváleny odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 6. dubna 2009 a zadávací dokumentace na akci II/112 Červená Řečice most 112-048 byla schválena odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 7. dubna 2009.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
pana/paní .................... a zástupce politického klubu ............. a paní Ing. Jitku Královou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana/paní ................... a zástupce politického klubu ...............a pana Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akce: III/4045 Puklice most 4045-1 a II/112 Červená Řečice most 112-048 a Rekonstrukce administrativní budovy cestmistrovství Telč , která se uskuteční dne 6. května 2009.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 1. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz