Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-53

RK-15-2009-53.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-15-2009-53
NázevVeřejná zakázka na stavební práce na akci II/360 Štěpánovice - Vacenovice - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Zpracoval J. Lojda
Předkládá H.Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem stavby II/360 Štěpánovice - Vacenovice je rekonstrukce části silnice II/360 v délce 1,7 km na kategorii silnice S9,5. Jedná se o extravilánový úsek mezi obcemi Štěpánovice a Vacenovice, okr. Třebíč, který je v současné době v nevyhovujícím technickém a stavebním stavu.
Zařazení akce II/360 Štěpánovice - Vacenovice k přípravě a realizaci bylo schváleno usnesením zastupitelstva kraje 0124/02/2007/ZK.
Usnesením rady kraje 0241/07/2009/RK dne 17. 2. 2009 bylo rozhodnuto o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/360 Štěpánovice - Vacenovice zadané formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Oznámení zadávacího řízení bylo zveřejněno dne 24. 2. 2009 na stránkách informačního systému o veřejných zakázkách.
Do konce lhůty pro podání nabídek podalo nabídku 9 uchazečů. Komise pro otevírání obálek otevřela a zkontrolovala úplnost nabídek uchazečů dne 30. 3. 2009. Do dalšího posuzování postoupily všechny nabídky. Na druhém jednání hodnotící komise dne 9. 4. 2009 se členové komise seznámili s podrobným rozborem hodnocených nabídek, který předložili zástupci firmy IS engineering s.r.o. Tři nabídky nesplnily podmínky zadávací dokumentace a hodnotící komise doporučila zadavateli vyloučení těchto uchazečů z další účasti v zadávacím řízení. Nabídky byly hodnoceny podle kritéria stanoveného v zadávací dokumentaci. Výsledky hodnocení nabídek jsou uvedeny ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, která je přílohou materiálu RK-15-2009-53, př. 1.
Zadávací řízení zajišťuje kompletně na základě mandátní smlouvy firma IS engineering s.r.o..
Na akci bude předložena žádost ke spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-15-2009-53, př. 1, rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise a přidělit veřejnou zakázku na stavební práce uchazeči Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ:60838744. Uchazeč předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 40 489 229,51 Kč bez DPH (48 171 299,46 Kč včetně DPH). Pořadí nabídek je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, která je přílohou materiálu RK-15-2009-53, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/360 Štěpánovice - Vacenovice dle materiálu RK-15-2009-53, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ:60838744. jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci Štěpánovice - Vacenovice ;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 3. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz