Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-42

RK-15-2009-42.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-15-2009-42
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
Zpracoval A. Vlachová, V. Krutišová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím MŠMT ČR č.j. 8 227/2009-26 byla přidělena kraji Vysočina neinvestiční dotace na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků na rok 2009 ve výši 224 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků tohoto rozvojového programu, který byl projednán radou kraje dne 24. 2. 2009 číslem usnesení 0312/08/2009/RK. Dotace je účelově určená pro Mateřskou školu Mozaika, Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.

OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit zvýšení příjmů a výdajů o účelovou dotaci MŠMT ČR na realizaci rozvojového programu ve vzdělávání Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků ve výši 224 tis. Kč určenou Mateřské škole Mozaika, Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků pro Mateřskou školu Mozaika, Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace.
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 224 000 Kč - na rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků a nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3111 Mateřské školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků ve výši 224 tis. Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků pro Mateřskou školu Mozaika, Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, IČ 70993165.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín květen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz