Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-41

RK-15-2009-41.doc  RK-15-2009-41pr1.xls
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-15-2009-41
NázevZměny ve školském rejstříku
Zpracoval1 Změny ve školském rejstříku pro: jednání rady kraje č. 15/2009 dne 28. 4. 2009 zpracovali: K. Ubr, Z. Hloušková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o záměrech škol a školských zařízení na změny ve školském rejstříku a v případě změn u škol a školských zařízení zřizovaných krajem je předkládá zřizovateli k vyjádření.

Ředitelé středních škol zaslali na OŠMS žádosti o změnu zápisu školy nebo školského zařízení ve školském rejstříku v mimořádném termínu. Tyto změny jsou blíže specifikovány v materiálu RK-15-2009-41, př. 1. Změny jsou jak formálního charakteru (výmaz školní jídelny a domova mládeže), tak koncepčního charakteru (změny nejvyššího povoleného počtu žáků oborů a zařazení nových oborů). Žadatelé předkládají žádosti o změnu krajskému úřadu, který je se svým vyjádřením předkládá na MŠMT.
Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 143 odst. 1, 2 a 3 a v souladu s Metodikou transformace sítě škol, předškolních a školských zařízení na školský rejstřík č.j. 28 778/2004-21 rozhoduje o části změn v rejstříku MŠMT (např. zařazení nových oborů) a o části krajský úřad (např. stanovení a změny nejvyšších povolených počtů žáků v oborech vzdělávání).
Návrh řešení OŠMS předkládá orgánům kraje k projednání změny ve školském rejstříku uvedené v materiálu RK-15-2009-41, př. 1. Při posuzování záměrů změn vycházel OŠMS z aktuálního stavu a předpokládaného vývoje vzdělávacích potřeb dle úkolů a opatření Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008 (dále jen DZKV ).
V souladu se zněním § 145 výše uvedeného zákona ( Pokud je navrhovatelem příspěvková organizace je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele. ) OŠMS navrhuje formu souhlasu rady kraje s příslušným záměrem (v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), pokud se jedná o změny administrativního charakteru, a formu souhlasu zastupitelstva kraje, pokud se jedná o změny koncepčního charakteru.
K záměrům změn v zařazení škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů (obec, církev, soukromá osoba, MŠMT) je navrženo radě kraje vzít na vědomí stanovisko krajského úřadu, resp. OŠMS.
Dále OŠMS navrhuje, aby mu rada kraje uložila předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán (MŠMT, příp. krajský úřad), pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas s příslušným záměrem.
StanoviskaOdbor majetkový nemá námitek k navrhovaným změnám ve školském rejstříku za předpokladu, že tyto změny nevyžadují stavební úpravy školských budov.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměru změn ve školském rejstříku u školy zřizované jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označené v materiálu RK-15-2009-41, př. 1 kódem 3A, 3B;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u školy a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu RK-15-2009-41, př. 1 kódy 2E,F,G,H;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu RK-15-2009-41, př. 1 kódy 1A,B,C,D,E, 1F,G,H,I,J,K, 2A, 2B,C,D, 4A.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 31. 5. 2009 odeslat příslušnému správnímu orgánu
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz