Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-35

RK-15-2009-35.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-15-2009-35
NázevVeřejná zakázka na služby Vydávání měsíčníku kraje Vysočina
Zpracoval I. Šteklová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se dlouhodobě snaží o kvalitní informovanost občanů o dění v kraji a především o informovanost o záležitostech, které podléhají rozhodování krajských orgánů a mají dopad na životy občanů kraje.
Potřeba dobré informovanosti je pravidelně potvrzována výsledky průzkumů veřejného mínění. Pro zlepšování informovanosti občanů o důležitých aspektech práce krajských orgánů používáme celou škálu nástrojů. Data z průzkumů nám dávají zpětnou vazbu o tom, které z těchto nástrojů fungují a skutečně přispívají ke zvyšování povědomí občanů. Jeden z pilířů, o které se opírá informační strategie kraje, jsou právě krajské noviny.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o způsobu zadávání veřejné zakázky na dodavatele krajských novin dle materiálu RK-15-2009-35, př. 1 a RK-15-2009-35, př. 2. Jedná se o návrh na zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávaného v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
* jmenovat členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu RK-15-2009-35, př. 3
* jmenovat členy hodnotící komise dle materiálu RK-15-2009-35, př. 4.

S výrobou novin v tomto roce se počítá ve schváleném rozpočtu kraje. Finanční zabezpečení případné výroby novin v dalších letech je otázkou projednávání návrhů rozpočtů na další období.

K provedení zadávacího řízení se navrhují tyto termíny:
Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do informačního systému: do 29. 4. 2009.
Lhůta pro podání nabídek: 15. 6. 2009 do 10.00 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami bude probíhat v sídle kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava dne 15. 6. 2009 v 15.00 hodin.
Termín prvního jednání hodnotící komise bude stanoven po dohodě s předsedou hodnotící komise dodatečně s tím, že členové hodnotící komise musí být na první jednání pozváni nejméně 7 dní předem.
StanoviskaOdbor majetkový:
Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání nadlimitní veřejné zakázky na služby Vydávání měsíčníku kraje Vysočina formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana zajistit realizaci veřejné zakázky Vydávání měsíčníku kraje Vysočina na základě schváleného zadání v navržených termínech dle materiálu
RK-15-2009-35, př. 1;
jmenuje
* členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu RK-15-2009-35, př. 3;
* členy hodnotící komise dle materiálu RK-15-2009-35, př. 4.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín dle schválených termínů
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz