Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-31

RK-15-2009-31.doc  RK-15-2009-31pr1.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-15-2009-31
NázevFond Vysočiny - grantový program Obnova památkově chráněných území 2009
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá vyhlášením grantového programu Obnova památkově chráněných území 2009

Zastupitelstvo kraje zřídilo v roce 2002 samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny jako nástroj k realizaci cílů, dílčích cílů a opatření Programu rozvoje kraje. Cílem grantového programu Obnova památkově chráněných území 2009 je pokračovat v realizaci opatření 2.5.1 Ochrana a zachování kulturního dědictví, obnova kulturních památek v regionu. Grantový program je zaměřen na obnovu původních nebo kulturně a historicky cenných konstrukcí a prvků objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v památkově chráněných územích a podílejí se na jejich charakteru a výrazu.
Realizací grantu budou poskytnuty finanční prostředky přes žadatele firmám, které budou realizovat zakázky (projekty), čímž dojde k podpoře investičních akcí v kraji Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče předkládá návrh na vyhlášení grantového programu Obnova památkově chráněných území 2009 na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón v objemu 2 000 tis. Kč dle materiálu
RK-15-2009-31, př. 1. Odbor kultury a památkové péče rovněž předkládá návrh na hodnocení specifických kritérií, podle nichž budou řídícím výborem posuzovány jednotlivé projekty. Tato kritéria jsou předložena jako neveřejná příloha č. 2 materiálu RK-15-2009-31. Ve výzvě bude uveden pouze výčet kritérií bez upřesnění hodnotícího systému. V bodě 14) výzvy Povinné přílohy žádosti požadujeme, aby vlastníci objektů v památkově chráněných územích doložili výpis z katastru nemovitostí, který obsahuje údaje o vlastníkovi včetně IČ, dále je požadován originál nebo ověřená kopie dokladu právní subjektivity, další originál nebo ověřenou kopii dokladů o přidělení IČ od vlastníků nepožadujeme.

Vývoj čerpání finančních prostředků alokovaných pro dílčí cíl 2.5 v roce 2009 ukazuje následující tabulka:

Celkem dílčí cíl 2.5 pro rok 2009
7 000 000,- Kč
GP Diagnóza památek - vyhodnocen
500 000,- Kč
GP Obnova památkově chráněných území 2009
2 000 000,- Kč
GP Libí se nám v knihovně 2009
2 000 000,- Kč
GP Regionální kultura VIII. (pro rok 2010)
2 500 000,- Kč
Zůstatek
0,- Kč

Původně plánovaný grantový program Edice Vysočiny VII. bude vyhlášen v roce 2010.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje:
ářčáářPředložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Obnova památkově chráněných území 2009 na podporu obnovy objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nachází se na území městských památkových rezervací a zón v objemu 2 000 tis. Kč dle materiálu
RK-15-2009-31, př. 1.
Odpovědnost OKPP
Termín 12. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz