Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-28

RK-15-2009-28.doc  RK-15-2009-28pr1.doc  RK-15-2009-28pr2.pdf  RK-15-2009-28pr3.pdf  RK-15-2009-28pr4.pdf
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-15-2009-28
NázevGlobální granty kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dodatky ke smlouvám
Zpracoval J. Zikánová
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká uzavření dodatků ke smlouvám o realizaci grantových projektů č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 a CZ.1.07/1.1.01/01.0079 realizovaných v rámci globálních grantů kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ) a zároveň zmocnění Rady kraje Vysočina Zastupitelstvem kraje Vysočina ke schvalování formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů kraje Vysočina v rámci prioritní osy 1 OP VK.

Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 20. 5. 2008 usnesením 0629/16/2008/RK vyhlásila 1. výzvu předkladatelům grantových projektů do globálních grantů kraje Vysočina v prioritní ose 1 OP VK (Rada kraje vyhlašuje 1. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do: oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání dle materiálu RK-16-2008-14, př. 1; oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle materiálu RK-16-2008-14, př. 2; oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení dle materiálu
RK-16-2008-14, př. 3 s účinností od 26. 5. 2008.).

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů, které je pověřeno výkonem role Zprostředkujícího subjektu OP VK (kraj Vysočina), přijal v rámci 1. výzvy celkem 140 žádostí. Poté následoval výběrový proces, který byl završen dne 17. 12. 2008 rozhodnutím Zastupitelstva kraje Vysočina o podpoření třiceti grantových projektů v rámci globálních grantů kraje Vysočina v prioritní ose 1 OP VK. Následně byly se všemi úspěšnými žadateli v průběhu ledna a února 2009 podepsány smlouvy o realizaci grantového projektu.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů obdržel žádosti o změnu smlouvy o realizaci grantového projektu od 2 příjemců:
1. Statutární město Jihlava, které realizuje projekt reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality . Cílem uvedeného projektu je podpora rozvoje znalostí a dovedností pracovníků základních škol města Jihlavy v oblasti autoevaluace.
Požadovaná změna se týká:
- příjemce se stal od 1. 4. 2009 plátcem DPH;
- změny v rozložení způsobilých nákladů mezi příjemce a finančního partnera (Metodické a evaluační centrum, o.p.s.) - příjemce při tvorbě žádosti chybně vyčíslil partnerův finanční podíl na realizaci projektu - blíže viz Žádost o změnu projektu, která tvoří materiál RK-15-2009-28, př. 2.
2. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, která realizuje projekt reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0079 Inovace vzdělávacích programů na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou . Cílem uvedeného projektu je inovace vzdělávacích programů na Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou a touto inovací reagovat na změnu v požadavcích zaměstnavatelů a vysokých škol na absolventy. Inovace vzdělávacích programů proběhne v celkem pěti oborech denního studia a v jednom oboru dálkového studia. Jedná se o obory Strojírenství, Strojírenská technická administrativa, Elektrotechnika, Technická zařízení budov, Technické lyceum a Podnikání.
Požadovaná změna se týká:
- přesun finančních prostředků mezi kapitolami rozpočtu projektu - blíže viz Žádost o změnu projektu, která tvoří materiál RK-15-2009-28, př. 4;
- k 1. 4. 2009 byl zřizovatelem školy jmenován nový statutární zástupce.

Vzhledem k tomu, že se v obou případech jedná o podstatnou změnu projektu (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK), je potřebné uzavřít s příjemci podpory dodatky ke smlouvám o realizaci grantových projektů.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů výše uvedené požadované změny posoudil s ohledem na pravidla OP VK a navrhuje Radě kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina:
- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 dle materiálu RK-15-2009-28, př. 1;
- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0079 dle materiálu RK-15-2009-28, př. 3;
- zmocnit Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů: č. CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji vysočina, č. CZ.1.07/1.2.02 - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina a č. CZ.1.07/1.3.02 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout:
- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 dle materiálu RK-15-2009-28, př. 1;
- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0079 dle materiálu RK-15-2009-28, př. 3;
* zmocnit Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů: č. CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji vysočina, č. CZ.1.07/1.2.02 - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina a č. CZ.1.07/1.3.02 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost ORR
Termín 12. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz