Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-26

RK-15-2009-26.doc  RK-15-2009-26pr1.xls
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-15-2009-26
NázevProhlášení při podávání žádosti o platbu
Zpracoval V. Šprincl
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prohlášení skutečností dle materiálu RK-15-2009-26, př. 1 při podání žádosti o platbu za monitorovací období 22. 5. 2008 - 31. 3. 2009

Kraj Vysočina je projektovým partnerem číslo 2 v rámci projektu Regional Cooperation Management CZ - AT , ve zkratce RECOM CZ - AT podpořeným v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 (dále jen OP AT-CZ ). V projektu RECOM CZ-AT bylo první monitorovací období nastaveno na období od registrace projektu tj. od 22. 5. 2008 do 31. 3. 2009.
Nedílnou součástí žádosti o proplacení vynaložených finančních prostředků je i prohlášení kraje Vysočina dle materiálu RK-15-2009-26, př. 1, že:
1. veškeré vynaložené výdaje jsou v souladu s Application form/Subsidy contract/Partnership agreement a závaznou dokumentací programu,
2. soupiska obsahuje skutečně vzniklé výdaje,
3. projekt nebyl podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů s výjimkou stanoveného spolufinancování,
4. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory,
5. při realizaci projektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek, ochrany životního prostředí, rovnosti příležitostí,
6. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví (v analytické evidenci pro projekt) a předložené kopie dokladů jsou v souladu s originály v účetnictví
7. nemám dluhy vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (tj. daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále)
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) sestavil za monitorovací období květen 2008 - březen 2009 Soupisku výdajů vynaložených partnerem (příloha Finanční zprávy za období 22. 5. 2008 - 31. 3. 2009), jejíž nedílnou součástí je i prohlášení partnera k žádosti o platbu (viz. RK-15-2009-26, př. 1). Prověření skutečností vztahujících se ke zvláštnímu účtu projektu provedl Ekonomický odbor Krajského úřadu kraje Vysočina.

ORR navrhuje Radě kraje Vysočina prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-15-2009-26, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-15-2009-26, př. 1.
Odpovědnost ORR, EO
Termín 30. 4. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz