Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-20

RK-15-2009-20.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-15-2009-20
NázevZměna usnesení zastupitelstva kraje v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší změny usnesení zastupitelstva kraje vyvolané zákonem č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Novelou dochází ke změně ustanovení § 27 citovaného zákona, který se týká zřizování, změn a rušení příspěvkových organizací. Novela zákona nabyla účinnosti dnem 1. 4. 2009. Jednou ze změn je změna označení formy, kterou zřizovatel svěřuje movité a nemovité věci k užívání příslušné příspěvkové organizaci. Dosud byly nemovité i movité věci předávány do správy příslušné PO. Od účinnosti citované novely jsou nemovité i movité věci předávány k hospodaření příslušné PO. Český úřad zeměměřičský a katastrální vydal k aplikaci novely pokyn, podle něhož mají příslušná katastrální pracoviště postupovat tak, že dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací doručené katastrálním pracovištím po 1. 4. 2009 obsahující pojem předání majetku do správy PO , budou považovány za listiny nezpůsobilé k zápisu pro zřejmou nesprávnost. Dodatky zřizovacích listiny obsahující pojem vyjímání ze správy budou nadále zapisovány, neboť novelou byla stanovena přechodná lhůta do 1. 11. 2009, do které bude třeba přizpůsobit zřizovací listiny citované novele. Tato změna vyvolává nutnost úpravy těch dodatků zřizovacích listin, které dosud nebyly předloženy katastrálním pracovištím k zápisu.
Zastupitelstvo kraje Vysočina svými usneseními schválilo v minulosti dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných krajem. Těmito dodatky byly vkládány, popř. vyjímány nemovité věci do správy příslušné příspěvkové organizace. Vzhledem k tomu, že nebyly dosud všechny majetkoprávní převody realizovány a příslušné smlouvy včetně dodatků zřizovacích listin nebyly předloženy katastrálním pracovištím k povolení vkladu vlastnického práva, je třeba změnit ta usnesení zastupitelstva, kterými byly schváleny jednotlivé dodatky tak, aby již neobsahovaly označení předání majetku do správy .
Návrh řešení OM navrhuje provést změnu níže uvedených usnesení zastupitelstva kraje tak, že u dodatků zřizovacích listin bude místo pojmu předáván do správy použito pojmu předáván k hospodaření . K jiné změně v dodatcích zřizovacích listin nedojde. Po technické stránce bude schválené znění dodatků zřizovacích listin přepsáno na nový pojmem a k číslu schvalujícího usnesení zastupitelstva kraje bude doplněno číslo usnesení, kterým dojde k nahrazení pojmu správa za pojem hospodaření.

č. schvalujícího usnesení ZK
č. dodatku zřizovací listiny PO
0027/01/2009/ZK
č. 301 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
0030/01/2009/ZK
č. 304 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
0078/02/2009/ZK
č. 307 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
0079/02/2009/ZK
č. 308 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
0087/02/2009/ZK
č. 316 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
0318/05/2008/ZK
č. 261 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
0326/05/2008/ZK
č. 275 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
0347/05/2008/ZK
č. 10 Střední školy Pelhřimov
0358/05/2008/ZK
č. 276 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
0412/06/2007/ZK
č. 163 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
0464/07/2007/ZK
č. 173 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
0464/07/2007/ZK
č. 176 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit výše uvedená usnesení tak, že ve schválných dodatcích zřizovacích listin bude pojem předáván do správy nahrazen pojmem předáván k hospodaření .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení zastupitelstva kraje č. 0027/01/2009/ZK, 0030/01/2009/ZK, 0078/02/2009/ZK, 0079/02/2009/ZK, 0087/02/2009/ZK, 0318/05/2008/ZK, 0326/05/2008/ZK, 0347/05/2008/ZK, 0358/05/2008/ZK, 0412/06/2007/ZK, 0464/07/2007/ZK, kterými byly schváleny dodatky zřizovacích listiny příspěvkových organizací kraje Vysočina tak, že pojem předáván do správy se v dodatcích zřizovacích listin nahrazuje pojmem předáván k hospodaření .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz