Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-18

RK-15-2009-18.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-15-2009-18
NázevNabytí pozemku v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením 0400/10/2009/RK schválila m.j. stavební záměr ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Velká Bíteš , rozhodla zařadit tuto akci do rozpočtu kraje pro rok 2009 a schválila rozpočtové opatření k zajištění finančního krytí projektové přípravy akce. Jedná se o novostavbu budovy výjezdového stanoviště na pozemku ve vlastnictví města. Podle předběžných dohod pozemek potřebný pro umístění stavby město Velká Bíteš daruje kraji. Město Velká Bíteš zajistilo oddělení pozemku geometrickým plánem č. 237-24/2009, podle kterého byl z pozemku par. č. 358/3 v k .ú. Košíkov oddělen nový pozemek par. č. 358/4 o výměře 1201 m2. Darování pozemku kraji Vysočina za účelem vybudování a provozování střediska ZZS schválilo zastupitelstvo města Velká Bíteš dne 20. 4. 2009.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje přijmout od města Velká Bíteš dar pozemku pro realizaci stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Velká Bíteš . Poloha pozemku je pro toto stanoviště s ohledem na dobré napojení na dálnici D1 výhodná a plocha je dostatečná. Na akci probíhá projektová příprava s předpokládaným termínem dokončení PD včetně vydání stavebního povolení stavby v červnu 2009.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem předmětný pozemek za účelem vybudování a provozování výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina.
StanoviskaOZ souhlasí s nabytím pozemku.
Návrh usneseníRada kraje
Doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 358/4, orná půda o výměře 1201 m2 oddělený geometrickým plánem č. 237-24/2009 z pozemku par. č. 358/3 v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina za účelem vybudování a provozování výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz