Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-17

RK-15-2009-17.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-15-2009-17
NázevRozšíření sítě stanovišť Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - lokalita Jemnice - návrh na zařazení nové akce do rozpočtu a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Zpracoval E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJiž v roce 2008 se na úrovni politických stran zastoupených v samosprávných orgánech kraje Vysočina projednával záměr rozšiřování a zkvalitňování sítě stanovišť Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina byly alokovány prostředky na projekční přípravu stanovišť ZZSKV ve výši 1,235 mil. Kč (lokality Třebíč, Moravské Budějovice a Počátky), usnesením rady kraje byla následně zařazena další výjezdová stanoviště ZZSKV v Přibyslavi a Velké Bíteši a rozpočtovým opatřením bylo posíleno finanční krytí projekční přípravy o 800 tis. Kč. Další záměry rozšiřování stanovišť ZZSKV byly projednávány na úrovni hejtmana kraje MUDr. Jiřího Běhounka, náměstka hejtmana Ing. Libora Joukla, tehdejšího ředitele ZZSKV MUDr. Lukáše Kettnera, odboru majetkového a tehdejšího odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Jednou z lokalit, které je potřeba řešit, je Jemnice. Původní předpoklady řešení společné investice s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina ztroskotaly na nezajištění finančních prostředků ze strany HZSKV. Proto bylo hledáno jiné řešení. Město Jemnice vlastní vhodný pozemek pro výstavbu nové budovy výjezdového stanoviště v lokalitě bývalého areálu Pohraniční stáže, v současné době uvolněného. OM na základě těchto jednání a zadání úkolů prověřoval možnosti řešení a připravil stavebně technické řešení stanoviště ZZSKV v Jemnici. Je zpracován výchozí stavební záměr, který navrhuje způsob realizace výjezdového stanoviště v Jemnici.
Návrh řešení OM předkládá radě kraje stavební záměr stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v Jemnici. OM navrhuje schválení tohoto stavebního záměru, zařazení nové akce do rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, příloha M4 rozepisující položku Investice v sociálních věcech a ve zdravotnictví. Akce bude zařazena s názvem ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Jemnice .
Se zařazením akce do rozpočtu kraje je současně nutné zajistit rozpočtové krytí akce. Podle předjednání náměstka hejtmana Ing. Libora Joukla se starostou Jemnice by město mělo poskytnout kraji darem pozemek a finanční prostředky na projektovou přípravu stavby. Projednávání této spoluúčasti města na záměru rozšiřování sítě stanovišť Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina bude pokračovat, ale s ohledem na časovou náročnost je nutné pro zahájení projektových prací rozpočtově akci krýt ihned. OM navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M4 o částku 500 tis. Kč při současném snížení § 6172 Činnost regionální správy, o stejnou částku. Tato částka by dle předpokladu OM měla pokrýt výdaje spojené s pořízením projektové dokumentace a související výdaje.
OM předpokládá v roce 2009 realizovat projektovou dokumentaci a zahájit stavební práce. Zahájení stavebních prací bude vyžadovat další rozpočtové krytí, které je s ohledem na výši předpokládaných nákladů staveb, v kompetenci zastupitelstva kraje. OM předpokládá předložení návrhu na schválení rozpočtového opatření na červnové jednání zastupitelstva kraje.
Návrh usnesení předpokládá schválení předloženého stavebního záměru, rozhodnutí o zařazení nové akce do rozpočtu kraje a schválení rozpočtového opatření k zajištění finančního krytí projektové dokumentace akce.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek.
Odbor zdravotnictví nemá námitek k zařazením výše uvedených akcí do rozpočtu kraje Vysočina a souhlasí s věcným zněním předložených investičních záměrů.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
stavební záměr ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Jemnice dle materiálu
RK-15-2009-17, př. 1;
rozhoduje
zařadit akci ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Jemnice do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice v sociálních věcech a ve zdravotnictví;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M4 Investice v sociálních věcech a ve zdravotnictví o částku 500 tis. Kč při současném snížení, § 6172 Činnost regionální správy o částku 500 tis. Kč.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 30. 4. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz