Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-16

RK-15-2009-16.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-15-2009-16
NázevPředání movitých věcí k hospodaření Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKupní smlouvou uzavřenou dne 17. října 2008 mezi Zařízením služeb pro Ministerstvo vnitra (na straně prodávajícího) a krajem Vysočina (na straně kupujícího) získal kraj nemovitosti v k.ú. Helenín, obec Jihlava navazující na Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava - Helenín. Následně po povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kraje Vysočina uzavřel dne 23. 2. a 9. 3. 2009 kraj a Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra kupní smlouvu na převod vlastnického práva k movitým věcem, jejich výčet obsahuje znalecký posudek znalkyně Milady Víškové, Praha a které se nacházení v areálu. Jedná se o plechové přístřešky u kotelny, plechovou vrátnici, 2 ks plechových garáží a zařízení plynové kotelny. Kupní cena ve výši 1 485 000,- Kč již byla uhrazena. Nemovité věci byly dodatkem č. 5 zřizovací listiny svěřeny do správy Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín. Nyní je třeba předat k hospodaření (dříve správě) nabyté movité věci téže příspěvkové organizaci.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje předat movité věci získané výše citovanou kupní smlouvou dodatkem zřizovací listiny k hospodaření Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín. Předání těchto věcí k hospodaření škole je logickým krokem, neboť se nacházejí v areálu, který již škola má ve správě. S vybavením kotelny již škola prakticky hospodaří, neboť z kotelny vytápí svůj objekt.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, kterým jí budou získané movité věci předány k hospodaření.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, kterým budou movité věci - plechové přístřešky, plechová vrátnice, 2 ks garáže a vybavení plynové kotelny předány k hospodaření Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz