Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-15

RK-15-2009-15.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-15-2009-15
NázevMajetkoprávní příprava pro stavbu II/405 Okříšky - průtah
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření budoucích kupních smluv na nemovitosti zahrnuté do trvalého záboru pro stavbu II/405 Okříšky - průtah .
Jedná se o nový průtah městysem Okříšky. Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Silnice II/405 je součástí páteřní silniční sítě kraje Vysočina.
V této souvislosti je nutné s vlastníky pozemků dotčených stavbou přistoupit k majetkoprávnímu řešení dotčených pozemků tak, aby bylo možné požádat o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na předmětnou stavbu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nemovitosti zahrnuté do trvalého záboru stavby II/405 Okříšky - průtah v katastrálním území Okříšky za cenu, která bude budoucímu prodávajícímu navržena jako cena stanovená dohodou a odpovídá ceně předmětných pozemků podle vyhlášky č. 456/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Kupní cena bude v případě, že se na pozemku nacházejí trvalé porosty či stavby, zvýšena o cenu těchto porostů a staveb stanovenou podle výše uvedeného předpisu. V případě stavebních pozemků bude cena pozemků stanovena na základě znaleckých posudků podle výše uvedeného předpisu.
Přesná výměra nabývaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem na základě zaměření skutečného provedení stavby.
Rozsah dotčených pozemků dle záborového elaborátu je uveden v materiálu
RK-15-2009-15, př. 1.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a vlastníky nemovitostí jako budoucími prodávajícími na části nemovitostí dotčených stavbou II/405 Okříšky - průtah v katastrálním území Okříšky v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-15-2009-15, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz