Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-09

RK-15-2009-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-15-2009-09
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Brzkov
Zpracoval F. Vak
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší darování pozemku nově zaměřeného geometrickým plánem do vlastnictví obce.
Na odbor majetkový se obrátila obec Brzkov a požádala o bezúplatný převod pozemku par. č. 1386/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 308 m2 oddělený geometrickým plánem č. 254-265/2008 ze dne 5. 6. 2008 z pozemku par. č. 1386/1 v k. ú. a obci Brzkov. Důvodem žádosti je skutečnost, že v nově zaměřeném pozemku má obec položeny inženýrské sítě, pozemek se nachází mimo silnici a je od ní oddělen betonovým obrubníkem. Z vydaných stanovisek vyplývá, že se jedná o pozemek pro KSÚS Vysočiny zbytný a nepotřebný a na základě těchto skutečností je doporučován jeho převod do vlastnictví obce.
Pozemek par. č. 1386/1 v k. ú. a obci Brzkov je ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ze dne 10. září 2001 čj. 3796/01-9-KM. Zřizovací listinou byl svěřen do správy PO kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Jihlava je pozemek zapsán v katastru nemovitostí pro shora uvedené k. ú. a obec na listu vlastnictví 45.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje žádosti obce vyhovět a nově zaměřený pozemek par. č. 1386/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 308 m2 v k. ú. a obci Brzkov jí darovat. Návrh vychází a je v souladu s příslušnými ustanoveními přijatých Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, neboť se jedná o majetek, který bude využit nekomerčně pro veřejně prospěšné účely - k provozu inženýrských sítí a v budoucnosti může být použit pro výstavbu chodníku. Záměr kraje darovat shora uvedený pozemek obci Brzkov je třeba v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů zveřejnit po stanovenou dobu nejméně 30 dnů na úřední desce krajského úřadu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darovat obci Brzkov nově zaměřený pozemek na úřední desce a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tento pozemek obci.
StanoviskaS převodem nově odděleného pozemku souhlasí KSÚS Vysočiny, provoz Jihlava i odvětvový odbor.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat obci Brzkov pozemek par. č. 1386/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 308 m2 oddělený geometrickým plánem č. 254-265/2008 ze dne 5. 6. 2008 z pozemku par. č. 1386/1 v k. ú. a obci Brzkov na úřední desce;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1386/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 308 m2 oddělený geometrickým plánem č. 254-265/2008 ze dne 5. 6. 2008 z pozemku par. č. 1386/1 v k. ú. a obci Brzkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Brzkov.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 16. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz