Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-07

RK-15-2009-07.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-15-2009-07
NázevVyřazení silnice III/02326 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší darování pozemku a silnice III/02326 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou z důvodu vyřazení této silnice ze silniční sítě silnic II a III. třídy na území kraje Vysočina.
Na OM se obrátilo město Náměšť nad Oslavou se žádostí o převod pozemku par. č. 1155/5 - ostatní plocha, dráha o výměře 2 952 m2 včetně silničního tělesa z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou. Důvodem žádosti o převod je záměr výstavby nového autobusového nádraží, při kterém by byl tento pozemek využit.
Usnesením 1591/35/2008/RK rozhodla rada kraje zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 1155/5 - ost. plocha o výměře 2 952 m2 v k.ú. a obci Náměšť nad Oslavou a silnice III/02326 vybudované na tomto pozemku, včetně všech součástí a příslušenství do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod uvedeného pozemku a silnice mezi krajem Vysočina a městem Náměšť nad Oslavou. Uzavření této smlouvy je dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění podmínkou pro vyřazení silnice ze silniční sítě silnic II. a III. třídy kraje Vysočina. Záměr darovat uvedený pozemek a silnici včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 15. 12. 2008 - 16. 1. 2009.
Usnesením 0033/01/2009/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina převede a město Náměšť nad Oslavou převezme do svého vlastnictví silnici III/02326 a pozemek par. č. 1155/5 v k.ú. a obci Náměšť nad Oslavou, který je uvedenou silnicí zastavěn. Smlouva byla ve smyslu tohoto usnesení uzavřena dne 5. 3. a 12. 3. 2009. Na základě uzavřené smlouvy požádal OM odbor dopravy a silničního hospodářství o vyřazení uvedené silnice ze silniční sítě krajských silnic. Rozhodnutím čj. KUJI 25460/2009, ODSH 324/2009-Šed/ZSS ze dne 6. 4. 2009 byla silnice III/02326 v k.ú. Náměšť nad Oslavou na pozemku par. č. 1155/5 v celé její délce vyřazena ze silniční sítě silnic II. a III. třídy kraje Vysočina. Tím byla splněna podmínka pro převod uvedených nemovitostí do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1155/5 - ost. plocha, dráha o výměře 2 952 m2 a silnici III/02326 na tomto pozemku postavenou, včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou. Převod těchto nemovitostí je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II, odst. 2. Pozemek a silnice budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou užívány komerčně. Převáděné nemovitosti budou vyjmuty dodatkem zřizovací listiny ze správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem výše uvedené nemovitosti do vlastnictví města.
StanoviskaUsnesením 1591/35/2008/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 1155/5 - ost. plocha, dráha o výměře 2952 m2 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou a silnice III/02326 mimo jiné na tomto pozemku vybudované, včetně součástí a příslušenství do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina ze svého vlastnictví převede a město Náměšť nad Oslavou do svého vlastnictví převezeme silnici III/02326 a pozemek par. č. 1155/5 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou.
Usnesením 0033/01/2009/ZK Zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina ze svého vlastnictví převede a město Náměšť nad Oslavou do svého vlastnictví převezeme silnici III/02326 a pozemek par. č. 1155/5 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Třebíč souhlasí s vyřazením silnice III/02326 v k.ú. a obci Náměšť nad Oslavou ze silniční sítě a s převodem pozemku par. č. 1155/5 do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s darováním pozemku včetně silničního tělesa do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1155/5 - ost. plocha, dráha o výměře 2952 m2 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou a silnici III/02326 na tomto pozemku postavenou, včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. května 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz