Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-06

RK-15-2009-06.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-15-2009-06
NázevKoupě pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou v rámci stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává koupi pozemku zahrnutého do trvalého záboru předmětné stavby do vlastnictví kraje.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) je investorem akce III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice . Tato akce je v seznamu akcí KSÚSV plánovaných k zahájení v roce 2009.
K zajištění manipulačních ploch pro výše uvedenou stavbu došlo s vlastníky dotčených pozemků k uzavření smluv zakládajících právo investora provést stavbu na dotčené části pozemků.
Jedním z vlastníků dotčených popsanou akcí jsou i ČR - Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/9, 501 68 Hradec Králové (dále jen Lesy ČR). Při jednání s Lesy ČR, s.p., lesní správou Telč, která má právo hospodařit s jedním s dotčených pozemků, par. č. 121 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2 v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou, si tato organizace dala jako podmínku pro uzavření smlouvy zakládající právo stavby okamžité zahájení převodu pozemku z jejich vlastnictví do vlastnictví kraje.
Usnesením č. 0077/03/2009/RK ze dne 20. 1. 2009 rada kraje rozhodla zahájit jednání s Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/9, 501 68 Hradec Králové o koupi pozemku par. č. 121 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2 v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou do vlastnictví kraje Vysočina.
Na základě tohoto usnesení OM zaslal na adresu Lesů ČR žádost o převod pozemku do vlastnictví kraje. Po vyhotovení znaleckých posudků obdržel OM návrh kupní smlouvy. Kupní cena byla na základě znaleckého posudku navržena ve výši 2 610,- Kč, tj. 90,- Kč/m2 a dále prodávající požaduje úhradu nákladů spojených s převodem ve výši 2 810,- Kč. Tato částka se, dle sdělení Lesů ČR, skládá z úhrady za znalecký posudek - 2 210,- Kč, z identifikace pozemku v katastru nemovitostí - 100,- Kč, z výpisu z pozemkové knihy kn. vl. 41 - 100,- Kč, z kopie přídělové listiny 150,- Kč, z kopie nabývacího titulu - 150,- Kč a z výpisu z listu vlastnictví - 100,- Kč.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemek par. č. 121 v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou z vlastnictví ČR a práva hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/9, 501 68 Hradec Králové do vlastnictví kraje Vysočina za požadovanou kupní cenu ve výši
2 610,- Kč s tím, že kraj Vysočina uhradí prodávajícímu náklady spojené s převodem ve výši 2 810,- Kč.
V případě, že dojde ke schválení koupě výše uvedeného pozemku v zastupitelstvu kraje a k následnému uzavření kupní smlouvy, dojde ke sjednocení vlastnictví pozemku a stavby. Dodatkem zřizovací listiny bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout koupit pozemek do vlastnictví kraje.
StanoviskaKSÚSV požaduje zajištění majetkoprávní přípravy stavby.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemek par. č. 121 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2 v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou z vlastnictví ČR a práva hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/9, 501 68 Hradec Králové do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 2 610,- Kč s tím, že kraj Vysočina uhradí prodávajícímu náklady spojené s převodem ve výši 2 810,- Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz