Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 23/2015 - 28.07.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2015 - dodatečné schválení navržené podpory
02upr1Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2015 - dodatečné schválení navržené podpory
03Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
04Investiční záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - elektronizace dat provozů intenzivní péče
05Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví ve věci ERP systém - příspěvek na pořízení nového modulu DMS a čerpání rozvojových hodin
06Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu způsobilých nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
07Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2015
08Zpráva o realizaci projektu a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 4. monitorovacího období projektu Angažovanci
09Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
10Umístění Kraje Vysočina v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR
11Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Inovační vouchery 2015
12Partnerské smlouvy v rámci expozice Kraje Vysočina na EXPO 2015
13Návrh na zařazení nových akcí Výstavba trafostanic do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a přílohy M4
14Změna usnesení 0145/02/2014/ZK a 0407/05/2014/ZK
15Majetkoprávní příprava akce III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu - Kraj Vysočina
16Uzavření nájemní smlouvy v k. ú. Číměř nad Jihlavou a obci Číměř
17Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Kamenná Lhota
18Koupě pozemků v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky od Lesů České republiky, s. p.
19Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/152 Hrotovice - Slavětice
20Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/11231 Martinice u Onšova - průjezdní úsek
21Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/340 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
22Darování pozemků v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice
23Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34428 a III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
24Zařazení nové akce Nemocnice Jihlava - havárie, demolice komínu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
25Darování, prodej a nabytí pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce
26Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava chodníků do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
27Předání nemovitého majetku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
28Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
29Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou
30Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
31Nabytí pozemku pro stavbu II/392 Velké Meziříčí - Tasov
32Prodej pozemků v k. ú. Věžná na Moravě a obci Věžná
33Majetkoprávní příprava stavby II/128 Eš - most 128-010 a majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/128 v k. ú. Eš
34Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
35Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
36Veřejná zakázka na stavební práce Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny
37Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
38Připsání dotace na projekt Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
39Závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
40Závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu II/406 Telč - průtah
41Udržitelnost projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
42Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 1 projektu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
43Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 1 projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
44Souhlas s uzavřením smlouvy
45Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
46Dohoda o postoupení smluv o dílo mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a Krajem Vysočina, návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2
47Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
48Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
49Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2015
50Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
51Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2014
52Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
53Převod osobního vozidla z Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace do Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
54Zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu Kraje Vysočina na léta 2016 - 2025, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
54upr1Zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu Kraje Vysočina na léta 2016 - 2025
55Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na festival Jakub Pustina a jeho hosté
56Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2014
57Informace o uložení penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí tohoto penále
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Harmonizace při opatrování dětí
59Smlouva o nájmu
607. monitorovací zpráva projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
61Návrh na změnu čerpání investičního fondu u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
62Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
63Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2016
64Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
65Žádost o účelovou dotaci Ministerstva životního prostředí ČR
66Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rybníky u Rudolce a jejího ochranného pásma
67Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Staropavlovský rybník
68Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
69Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
70Jmenování ředitelky/ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
71Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola Nové Město na Moravě
72Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - finanční dar na podporu akce NA KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝMI VRCHY
73Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy
74Propagace zdravého životního stylu dětí a mládeže
75Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 56
76Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství
77Návrh na změnu závazných ukazatelů na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na úpravu investičního plánu Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř na rok 2015
78Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
79Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
80Návrh na změnu závazných ukazatelů na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na úpravu investičního plánu Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou na rok 2015
81Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
82Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
83Krajský akční plán vzdělávání
84Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvky partnerů na realizaci programu na podporu polytechnické výchovy
84upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvky partnerů na realizaci programu na podporu polytechnické výchovy
85Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2
86Zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz