Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-03

RK-15-2009-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-15-2009-03
NázevNabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky .
Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Silnice II/405 je součástí páteřní silniční sítě kraje Vysočina. Stavební práce se budou týkat hlavně úpravy nevyhovujících směrových oblouků a úpravy šířkového uspořádání silnice.
V této souvislosti je nutné zajistit smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou, kterými bude zajištěno vypořádání vlastnických vztahů. Jedná se o výkupy pozemků trvale dotčených předmětnou stavbou.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v katastrálních územích Zašovice a Okříšky pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky . Kupní cena bude prodávajícím navržena jako cena stanovená dohodou, která odpovídá ceně předmětných pozemků podle vyhlášky č. 456/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů po nabytí právní moci územního rozhodnutí, s přihlédnutím k Výměru MF č. 01/2009 ze dne 11. 12. 2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Kupní cena bude v případě, že se na pozemku nacházejí trvalé porosty či stavby, zvýšena o cenu těchto porostů a staveb stanovenou podle výše uvedeného předpisu. Pozemek ve vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR bude převeden bezúplatně. U pozemků ve vlastnictví ČR - Lesů České republiky, s.p. bude kupní cena stanovena na základě znaleckého posudku.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu
RK-15-2009-03, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz