Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-23

RK-14-2009-23.doc  RK-14-2009-23pr1.pdf  RK-14-2009-23pr2.xls  RK-14-2009-23pr3.xls  RK-14-2009-23pr4.doc  RK-14-2009-23pr5.xls
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-14-2009-23
NázevNávrh na schválení projektového záměru kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Individuální projekt kraje Vysočina
Zpracoval J. Bína, E. Fojtlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuMPSV vyhlásilo výzvu pro předkládání individuálních projektů krajů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3. 1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.
V bodě 2 této výzvy je vyjádřeno, že v rámci této činnosti budou podporovány individuální projekty zaměřené na zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných sociálních služeb. Prostřednictvím individuálních projektů je možné krýt veškeré provozní náklady vybraných sociálních služeb. Pokud dojde k přechodu na tento způsob financování, nebudou k tomuto účelu dočasně potřebné finance z dotačního řízení MPSV, krajů a obcí.
MPSV zároveň v souladu s Prováděcím dokumentem stanovilo sociální služby, které lze zahrnout do souhrnné žádosti individuálního projektu. Jedná se o sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, a to o: azylové domy pro jednotlivce a azylové domy pro rodiny s dětmi, domy na půli cesty, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, terénní programy, intervenční centra a podpora samostatného bydlení. Jde z větší části o služby, které se poskytují bez úhrady anebo úhrada pokrývá jen méně významnou část nákladů (např. azylové domy, domy na půli cesty.) Většina z těchto služeb je v kraji v nějaké míře zastoupena. Rada kraje usnesením č. 1473/32/2008/RK uložila odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit přípravu projektové žádosti individuálního projektu na financování těchto služeb.
Odbor sociálních věcí za tímto účelem zpracoval benefitovou žádost, prostřednictvím které se uchází o finanční prostředky. Projekt zapracovaný do žádosti je nazván Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt . Žádost je uvedena v materiálu RK-14-2009-23, př. 1. Tato žádost bude musí obsahovat přílohy, mezi které patří aktuální Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Ten je složen ze dvou souborů a bude přiložen k žádosti jako její příloha 1 a 2. Vzhledem k velkému rozsahu tohoto koncepčního dokumentu kraje, který je všeobecně k dispozici a byl schválen usnesením zastupitelstva, jsme jej nepřipojili jako přílohu do materiálu pro jednání rady kraje. Přílohou 3 žádosti bude rozpočet na financované sociální služby, který je uveden v materiálu
RK-14-2009-23, př. 2. K tomuto rozpočtu je zpracován i komentář, který vysvětluje některé nárůsty nákladů na rozvíjené sociální služby, bude přílohou 4 žádosti a je uveden v materiálu RK-14-2009-23, př. 3. Příloha 5 žádosti vysvětluje vybrané položky rozpočtu určené především na zajištění realizace projektu a je uvedena v materiálu RK-14-2009-23, př. 4. V příloze 6 žádosti, která je uvedena v materiálu RK-14-2009-23, př. 5, je formou tabulky znázorněna vazba mezi jednotlivými druhy sociálních služeb a cílovými skupinami těchto služeb.
Po zhodnocení expertní hodnotící komisí může být projekt předložen kraji zpět ke změně v rozpočtu, ovšem finance nemohou být zamítnuty. S MPSV byl projekt průběžně konzultován, a to včetně finančního rozpočtu, projekt byl dle návrhů MPSV upravován. Po schválení financování projektu kraj přistoupí k zadávání veřejných zakázek na zajištění jednotlivých druhů sociálních služeb. Vybraní poskytovatelé potom budou poskytovatele své sociální služby a za ně budou fakturovat kraji. Kraj potom bude tyto faktury proplácet z finančních prostředků přiznaných v rámci individuálního projektu. Předpokládaný objem finančních prostředků je 352. 396. 577,- Kč na období od 1. 10. 2009 do 31. 3. 2013. Bude se jednat o současné poskytovatele i o financování nových služeb, které v kraji chybí zcela nebo jsou poskytovány v omezené kapacitě.
Individuální projekt kromě těchto prostředků bude obsahovat také finanční zajištění technické podpory projektu. Především se jedná o personální zabezpečení projektu, a to dva projektové manažery, finančního manažera, který bude také plnit funkci účetního projektu, asistenta projektu. Tyto pracovní pozice budou zajištěny pracovním poměrem na dobu určitou a náklady na ně budou financovány z evropských prostředků. Z projektu dále může být uhrazena výpočetní technika včetně tiskáren, mobilních telefonů a cestovné.
Návrh řešení Prostřednictvím individuálního projektu kraje na dobu více než tří let budou finančně kryty služby sociální prevence.
Navrhujeme radě kraje vzít schválit projektovou žádost individuálního projektu a uložit OSV jeho předložení na MPSV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
projektovou žádost na individuální projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt dle materiálů RK-14-2009-23, př. 1, RK-14-2009-23, př. 2, RK-14-2009-23, př. 3, RK-14-2009-23, př. 4 a RK-14-2009-23, př. 5 a
- ukládá
odboru sociálních věcí zajistit podání projektové žádosti individuálního projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt do Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace na Ministerstvo práce a sociálních věcí.* * * - - -
Odpovědnost OSV
Termín 31. 5. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz