Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-12

RK-14-2009-12.doc  RK-14-2009-12pr1.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-14-2009-12
NázevInformace o stavu romské komunity v kraji Vysočina za rok 2008
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuUstanovením § 6, odst. 7 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, se krajským úřadům ukládá povinnost řídit
a koordinovat ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti. Úřadu vlády - Radě vlády pro záležitosti romské komunity je každoročně předkládána zpráva o stavu romské komunity za uplynulý rok v souvislosti s čerpáním dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti. Na základě požadavku P. Krčála, člena Rady kraje Vysočina odpovědného za tuto oblast, byla zpracována informativní zpráva o stavu romské komunity v kraji Vysočina za uplynulý, která poskytuje členům rady základní informace o romské problematice v kraji Vysočina.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana zpracoval informativní zprávu o stavu romské komunity za rok 2008 (Příloha č. 1), která vychází z osnovy zprávy vypracované pro úřad vlády. Zpráva byla vypracována na základě činnosti koordinátora pro romské záležitosti a na základě poznatků získaných od romských poradců obcí s rozšířenou působností. Zpráva je předkládána po konzultaci s odborem sociálních věcí, kterému byla, rozhodnutím ředitele Krajského úřadu kraje Vysočina, tato agenda od dubna 2009 svěřena.
Romská problematika kraje Vysočina není v současné době programově řešena a nejsou stanoveny základní cíle a úkoly v této oblasti. Z tohoto důvodu je navrhováno vypracovat koncepci romské integrace. Současně se navrhuje, aby bylo uloženo odboru sociálních věcí svolávat pravidelné porady romských poradců na obcích.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace o stavu romské komunity v kraji Vysočina za rok 2008 dle materiálu
RK-14-2009-12, př. 1;
ukládá
vedoucí odboru sociálních věcí:
* předložit v termínu do 30. 6. 2010 radě kraje návrh koncepce integrace romské komunity v kraji Vysočina;
* zajistit konání pravidelných porad s romskými poradci obcí s rozšířenou působností.
Odpovědnost OSV
Termín 30. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz