Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-09

RK-14-2009-09.doc  RK-14-2009-09pr1.xls
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-14-2009-09
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2009
Zpracoval A. Vlachová, L. Kolčavová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlásilo rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2009, č.j. 25 095/08-6. O dotaci mohly požádat krajské úřady na základě požadavků na asistenty pedagoga působící v jednotlivých školách zřizovaných obcí, svazkem obcí nebo krajem. Dotace je vázána na funkci asistenta pedagoga zřízenou ve smyslu ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, přičemž navýšení počtu pracovních míst asistentů pedagoga oproti loňskému roku musí být zdůvodněno zejména zvýšeným počtem žáků se sociálním znevýhodněním. MŠMT žádosti vyhodnotilo a Rozhodnutím č.j. 3279/2009-60 byly kraji přiděleny finanční prostředky s účelovým určením na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v celkové výši 1 442 716 Kč pro školy uvedené v materiálu
RK-14-2009-09, př. 1.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 školského zákona krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Rozpočet kraje bude navýšen o zaokrouhlenou částku 1 442 740 Kč. Finanční prostředky budou školám poskytnuty ve skutečné výši přijaté dotace.
OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT
na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty
se sociálním znevýhodněním pro rok 2009 v celkové výši 1 442 740 Kč ;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2009 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-14-2009-09, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 1 442 716 Kč - na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2009 .
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v celkové výši 1 442 740 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu
RK-14-2009-09, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-14-2009-09, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín květen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz