Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 2/2011 - 11.01.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/405 Příseka - Brtnice
03Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/405 Příseka obchvat , změna ceny nabývaných nemovitostí
04Darování pozemku v k. ú. a obci Třešť
05Změna usnesení č. 191/03/2009/ZK ve znění usnesením č. 0381/05/2010/ZK
06Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
07Darování pozemku v k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí městu Velké Meziříčí
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09Rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty týkající se přijetí a použití účelových dotací přijatých v závěru roku 2010
10Plán činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2011
11Povýšení schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 o dotace přijaté v závěru roku 2010
12Výzva č. 5/2011 - zemědělské akce
13Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
14Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010
15Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč zadávaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za IV. čtvrtletí 2010
16Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
17Zrušení zadávacího řízení II/392 Velké Meziříčí - Tasov zadávaného v otevřeném řízení
18Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010
19Plán činnosti Dopravní komise Rady kraje Vysočina na rok 2011
20Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
21Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
22Souhlas s pronájmem kontejneru na směsný komunální odpad pro ÚSP Lidmaň
23Doplnění zprávy o zahájení realizace projektu KVALITA 10
24Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.2.02/03.0012
25Odměna řediteli příspěvkové organizace
26Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky - nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - R
27Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
28Souhlas s uzavřením smlouvy
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Účast kraje Vysočina v projektu Enersol 2011
31Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč
32Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
33Memorandum o spolupráci ve vzdělávání
34Zapojení kraje do mezinárodního projektu na podporu rozvoje podnikatelských dovedností ve středních školách
35Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2010
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené II. pololetí 2010
38Dodatek č.1 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky se společností EKO-KOM, a. s. na rok 2011 a závěrečná zpráva ze spolu
39Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz