Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 04/2016 - 26.01.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Vyřazení vozidla z majetku kraje
03Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci (2016-00842001-0002)
04Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací
05Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu v rámci projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina
06Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO
07Informace o poskytnutí softwaru v režimu Open source
08Dar pro příspěvkovou organizaci
09Závěrečné monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
10Poskytnutí daru asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky
11Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
12Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
13Majetkoprávní příprava akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
14Smlouva uzavíraná příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
15Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
16Veřejná zakázka na stavební práce SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku
17Záměr pachtu nemovitých věcí v k. ú. Humpolec
18Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
19Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na činnost Circle of Life, o. p. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
20Veřejná zakázka na stavební práce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
21Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
22Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Okrouhlice - most ev. č 150-022
23Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
24Výzva č. 2/2016 - zemědělské akce
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2016 - čerpání fondu investic u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
26Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2016
28Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - doplatek grantu poskytnutého za účelem realizace projektu Schools as learning institutions
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
31Vyjádření k připravovaným opatřením MŠMT k posílení individuální integrace žáků v běžných základních školách (společné vzdělávání)
32Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Havlíčkův Brod
33Schválení dotací - příspěvků Kraje Vysočina na vyrovnávací platbu pro sociální služby, které kraj nezřizuje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz