O konferenci


Konferenci pořádá Kraj Vysočina ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie Kraje Vysočina a Policejní akademií ČR v Praze.

Termín konference:
17. a 18. října 2019
Místo konání:
Kongresový sál Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Možnost ubytování:
Ubytování si účastníci řeší individuálně. Pořadatelé v letošním roce nemohou z kapacitních důvodů účastníkům nabídnout ubytování zdarma.
Možnost stravování:
Oběd ve čtvrtek 17. října bude zajištěn na Krajském úřadě Kraje Vysočina v prostorách konání konference. Ostatní stravování bude individuální.
Registrace:
Registrace na konferenci bude spuštěna 21. června 2019.

Konference propojí odborníky z bezpečnostních složek, specialisty z oblasti prevence a vzdělávání, informačních a komunikačních technologií, státní, firemní a neziskové sféry a odborníky pracující s dětmi a mládeží – zejména preventisty a sociální pracovníky. Přednášet budou kvalifikovaní zástupci oddělení informační kriminality Policie ČR, OSPOD, České školní inspekce, provozovatelů internetových služeb a další specialisté. Konference je mezinárodní, vystoupí i představitelé policie ze zahraničí.

Konference je určena odborné veřejnosti, zástupcům místní policie, zástupcům místních OSPOD, koordinátorům prevence kriminality a asistentům prevence kriminality, řídícím a pedagogickým pracovníkům místních škol.

Program konference zahrne široké spektrum vysoce aktuálních patologických jevů v online prostředí vztahujících se k dětem a mladistvým. Hlavními tématy budou právní aspekty, trendy a eliminace kybernetické kriminality a vzdělávání, výzkum, prevence a strategie kybernetické a informační bezpečnosti.

Příspěvky se zaměří například na právní postavení a pravomoci škol, OSPOD a policie při řešení a postihování elektronického násilí mezi žáky a namířeného proti pedagogickým pracovníkům a spolupráce těchto subjektů. Diskutována bude také trestně právní úprava jevů spojených s online patologií a trestní odpovědnost mladistvých pachatelů internetové kriminality a jejich zákonných zástupců, možnosti prevence těchto negativních jevů a způsoby pomoci obětem kyberkriminality a dalších jevů.


Záštita konference:

MUDr. Jiří Běhounek - hejtman Kraje Vysočina

doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D., dr. h. c. mult. - rektor Policejní akademie ČR v Praze


Vědecký výbor konference:

doc. RNDr. Josef Požár, CSc. - prorektor pro strategii a rozvoj Policejní akademie ČR v Praze

pplk. Mgr. Lukáš Habich, Ph.D. - děkan Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze

doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. - děkan Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR v Praze

doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. - proděkanka pro vědu a výzkum Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze

doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. - vedoucí Katedry policejních činností Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze

mjr. JUDr. Michaela Jurisová, Ph.D. - katedra kriminólogie Akadémia Policajného zboru v Bratislave

pplk. JUDr. Teddy Sunardi, Ph.D. - Útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování

plk. Mgr. Karel Kuchařík - Útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování


Organizační výbor konference:

Ing. Lucie Časarová - odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mgr. Tomáš Najman - Katedra kriminologie Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze