Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 5/2016 - 13.09.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2016
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení Výboru regionální rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina, Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina a Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
05Dotace Kraje Vysočina projektu česko-rakouská kniha o historii/didaktická učební pomůcka k výuce dějepisu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
06Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádosti města Počátky a městyse Batelov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
07FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2016 - návrh na poskytnutí dotací
08Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020
09Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
11Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016
12Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa
13Spolek BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.
14Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina
15Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
16Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - akce Nemocnice Jihlava, p. o. - pořízení PET/CT
17Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
18Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
19Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2016
20Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - řešení sporné pohledávky
21Majetkoprávní příprava stavby III/01840 Ronov nad Sázavou - most ev. č. 01840-1
22Změny na majetku kraje při stavbě I/38 Havlíčkův Brod, jihovýchodní obchvat
23Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/405 Jihlava - Příseka
24Přijetí daru pozemku v k. ú. Nové Syrovice
25Změna usnesení 0406/05/2014/ZK
26Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov a k. ú. a obci Humpolec
27Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/345, II/340, III/3455 Vilémov
28Smlouva o budoucí darovací smlouvě na převod silnice a pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
29Prodej pozemku v k. ú. Řípov a obci Třebíč
30Darování pozemků zastavěných chodníky městu Chotěboř
31Majetkoprávní příprava akce II/360 Oslavička - Rudíkov
32Majetkoprávní vypořádání - směna pozemků v k. ú. Ledeč nad Sázavou
33Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, k. ú. Dolní Březinka, Mrzkovice a Leštinka u Světlé nad Sázavou
34Smlouva pro opravu mostu v rámci akce III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3
35Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nová Říše
36Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - 6. a 7. část - bezúplatné nabytí
37Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah - vzájemné darování pozemků s městysem Nový Rychnov
38Darování pozemku v k. ú. Velké Meziříčí
39Prodej nemovitého majetku v k. ú. Račerovice a obci Třebíč
40Darování pozemku v k. ú. Horní Bítovčice
41Darování pozemku v k. ú. a obci Těchobuz
42Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě
43Darování pozemku v k. ú. Tis u Habrů
44Nabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
45Darování a nabytí pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
46Koupě pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
47Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
48Darování pozemků v k. ú. Velká Bíteš
49Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
50Darování pozemků v k. ú. a obci Stonařov
51Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Veselá u Sedletína a obci Sedletín
52Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Čechtín
53Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Zboží
54Majetkoprávní příprava stavby Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
55Uznání vlastnického práva - k. ú. Třebíč
56Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
57Předání pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
58Majetkoprávní příprava stavby III/4073 Rozseč - most ev. č. 4073-3
59Prodej pozemků v k. ú. Římov na Moravě
60Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
61Majetkoprávní vypořádání stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3
62Předání majetku k hospodaření Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci
63Odůvodnění veřejné zakázky Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba - změna usnesení 0125/02/2016/ZK
64Odůvodnění veřejné zakázky zadávané v rámci projektu Řešení prostor pro SPŠ Třebíč
65Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat a zrušení usnesení 0239/03/2016/ZK
66Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních na pozemky v k. ú. a obci Nové Veselí a v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu II/353 Nové Veselí - obchvat
67Majetkoprávní příprava stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
68Projektová příprava budovy Krajské knihovny Vysočiny - Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem Havlíčkův Brod
69Smlouvy v rámci akce III/36044 Křižanov - most ev. č. 36044-1
70Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Golčův Jeníkov pro akci Transformace Domova Háj III.
71Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Třešť pro projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
72Transformace Domova Háj III. - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Chotěboř
73Společný postup při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy
74Návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019
75Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016
76FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Bezpečná cesta do školy
77Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
78Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
79Smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava
80Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
81Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
82Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2016
83Návrh na vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
84Návrh na vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
85Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt Konzervace dřeva z archeologických nálezů
86Poskytnutí dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
87Partnerská dohoda v projektu RUMOBIL - Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
88Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
89Projekt MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
90Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 15. 6. 2016
91Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016
92Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro žáky a studenty se zdravotním postižením se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2016
93Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
94Dodatek zřizovací listiny
95Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 - Modernizace sokolovny Nové Veselí
96Poskytnutí dotace na organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016 v areálu Vysočina Arena - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
97Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2
98Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2017
99Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci
100Projekt Centrum tradiční lidové kultury
101Informace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
102FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2016
103Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2016
104Odměna za archeologický nález - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
105FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2016
106Krajská knihovna Vysočiny - úpravy smluvních vztahů týkajících se zajištění funkce základní knihovny, a dále zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu
107Dodatek Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, návrh darovací smlouvy
108Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
109Předběžný projektový záměr I-CULT do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
110FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Edice Vysočiny 2016
111FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2016
112Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ a vyhlášení soutěže PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ 2016
113Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
114Záměr uzavřít smlouvu s vybraným koncesionářem v rámci koncesního řízení Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
115Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2017
116FOND VYSOČINY: Odpady 2016 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
117Projekt Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
118Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
119Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2015 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
120Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
121Zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13 pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
122Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
123FOND VYSOČINY - Úprava vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
124FOND VYSOČINY - Změna poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny pro rok 2016
125FOND VYSOČINY - grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II
126FOND VYSOČINY - grantový program Životní prostředí 2016
127Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2016
128Schválení Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 - 2021
129Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a Předfinancování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV
130Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
131Projektové záměry středních škol pro výzvy IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání a do celoživotního vzdělávání a návrh rozpočtového opatření
132Prodej nemovitých věcí v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
133Rezignace člena zastupitelstva kraje, složení slibu nového člena zastupitelstva
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz