Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 31/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 31/2016, které se konalo dne 27. 9. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2016
Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 27. 9. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
44. Pověření hejtmana k rozhodnutí o předložení žádostí o projekty financované z prostředků EU v případě, kdy časové podmínky předložení žádosti nedovolují její projednání v radě kraje
45. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Rada kraje vznesené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2016
 2. Střednědobé plány nemocnic a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na období 2017-2019
 3. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 4. Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 5. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku názvem Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina
 6. Projektový záměr - Mobilní zařízení ve zdravotnictví pro Kraj Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 7. Projektový záměr - iBeacon průvodcovský systém Žďár nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 8. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
 9. Návrh Směrnice, kterou se stanoví bezpečnostní politika Kraje Vysočina
 10. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2016
 11. Návrh na uplatnění náhrady škody
 12. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2016
 13. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství za účelem podpory akcí, které podpoří zájem mladé generace o studium zemědělských oborů
 16. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
 17. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 18. Darování pozemků v k. ú. a obci Bořetice
 19. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 20. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
 21. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 22. Záměr prodeje nemovité věci v k. ú. Jihlava
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 24. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jihlava a k. ú. Horní Kosov a obci Jihlava
 25. Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
 26. Souhlas s rozšířením kulturního statku Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči
 27. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
 28. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
 29. Jmenování ředitelky/ředitele Střední školy stavební Třebíč
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období září - prosinec 2016
 31. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu kopírovacího stroje - Gymnázium Žďár nad Sázavou
 32. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 20. 9. 2016
 34. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
 35. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
 36. Uzavření smluv pro účast kraje na přehlídkách středních škol v roce 2016
 37. Návrh na poskytnutí finančního daru studentovi školy zřizované Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 38. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka nářadí 2 - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
 39. Propagace zdravého životního stylu dětí a mládeže a Roku řemesel
 40. Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
 41. Návrh na aktualizaci akcí realizovaných KSÚSV, změna účelu použití příspěvku na provoz pro KSÚSV a aktualizace plánu investic KSÚSV na rok 2016
 42. Veřejná zakázka na služby Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby
 43. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah - ukončení nájemní smlouvy
 44. Pověření hejtmana k rozhodnutí o předložení žádostí o projekty financované z prostředků EU v případě, kdy časové podmínky předložení žádosti nedovolují její projednání v radě kraje
 45. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 46. Rozprava členů rady

Usnesení 1685/31/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 27. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 30/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Střednědobé plány nemocnic a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na období 2017-2019
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje na vědomí dopracované střednědobé plány nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ZZS KV, příspěvkové organizace, na období 2017-2019. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1686/31/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
dopracované střednědobé plány nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na období 2017-2019 dle materiálů RK-31-2016-02, př. 1, RK-31-2016-02, př. 2, RK-31-2016-02, př. 3, RK-31-2016-02, př. 4, RK-31-2016-02, př. 5 a RK-31-2016-02, př. 6;
ukládá
odboru zdravotnictví, ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, předložit radě kraje do 31. 3. 2017 informaci o konkrétních návrzích na spolupráci mezi těmito příspěvkovými organizacemi pro plánované období.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 27. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-02.doc, RK-31-2016-02, př. 1, RK-31-2016-02, př. 2, RK-31-2016-02, př. 3, RK-31-2016-02, př. 4, RK-31-2016-02, př. 5, RK-31-2016-02, př. 6, RK-31-2016-02, př. 7

J. Běhounek navrhl projednání bodů 03 - 04 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

03. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1687/31/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-31-2016-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 7. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-03.doc, RK-31-2016-03, př. 1

04. Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1688/31/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím věcného a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2016-04, př. 1 a RK-31-2016-04, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 7. 10 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-04.doc, RK-31-2016-04, př. 1, RK-31-2016-04, př. 2, RK-31-2016-04, př. 3

05. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku názvem Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a PO, předložili radě kraje návrh zadání veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1689/31/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OI, OZ, OAPŘ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-05.doc, RK-31-2016-05, př. 1, RK-31-2016-05, př. 2, RK-31-2016-05, př. 3

06. Projektový záměr - Mobilní zařízení ve zdravotnictví pro Kraj Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1690/31/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
projekt Mobilní zařízení ve zdravotnictví pro Kraj Vysočina dle materiálu RK-31-2016-06, př. 1;
bere na vědomí
přímé zadání realizace projektu společnosti KJump;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj, o částku 1 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 600 000 Kč na výdaje související s realizací projektu Mobilní zařízení ve zdravotnictví.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-06.doc, RK-31-2016-06, př. 1

07. Projektový záměr - iBeacon průvodcovský systém Žďár nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení realizaci projektu Průvodcovský systém iBeacon Žďár nad Sázavou. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1691/31/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
projekt iBeacon systém Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-31-2016-07, př. 1;
bere na vědomí
přímé zadání realizace projektu Institutu pro informační průmysl;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj, o částku 350 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 350 000 Kč na výdaje související s realizací projektu Průvodcovský systém iBeacon Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-07.doc, RK-31-2016-07, př. 1

08. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, informovala radu kraje o návrhu schválení výše uvedených Pravidel. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1692/31/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek dle materiálu RK-31-2016-08, př. 1.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 1. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-08.doc, RK-31-2016-08, př. 1, RK-31-2016-08, př. 2, RK-31-2016-08, př. 3, RK-31-2016-08, př. 4

09. Návrh Směrnice, kterou se stanoví bezpečnostní politika Kraje Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s návrhem Směrnice, kterou se stanoví bezpečnostní politika Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1693/31/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
Směrnici, kterou se stanoví bezpečnostní politika Kraje Vysočina, dle materiálu RK-31-2016-09, př. 1;
bere na vědomí
metodické postupy ISMS z pohledu zaměstnance, vedoucího odboru a samostatného oddělení Krajského úřadu Kraje Vysočina, garanta aktiva a technického správce dle materiálů RK-31-2016-09, př. 3, RK-31-2016-09, př. 4, RK-31-2016-09, př. 5, RK-31-2016-09, př. 6;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina postupovat v implementaci ISMS v souladu s harmonogramem uvedeným v materiálu RK-31-2016-09, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-09.doc, RK-31-2016-09, př. 1, RK-31-2016-09, př. 2, RK-31-2016-09, př. 3, RK-31-2016-09, př. 4, RK-31-2016-09, př. 5, RK-31-2016-09, př. 6

10. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2016
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v uplynulém období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1694/31/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2016 dle materiálu RK-31-2016-10, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 10. října 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-10.doc, RK-31-2016-10, př. 1

11. Návrh na uplatnění náhrady škody
V. Novotný informoval radu kraje o závěrech z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1695/31/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zápis č. 3/2016 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2016-11, př. 1;
rozhoduje
uplatnit právo na náhradu škody dle materiálu RK-31-2016-11, př. 1;
ukládá
odboru ekonomickému odepsat škody uvedené v materiálu RK-31-2016-11, př. 1 z účetnictví kraje.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-11.doc, RK-31-2016-11, př. 1, RK-31-2016-11, př. 2

44. Pověření hejtmana k rozhodnutí o předložení žádostí o projekty financované z prostředků EU v případě, kdy časové podmínky předložení žádosti nedovolují její projednání v radě kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, požádal radu kraje o pověření hejtmana kraje výše uvedeným rozhodnutím. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1696/31/2016/RK
Rada kraje
pověřuje
hejtmana Kraje Vysočina rozhodováním o předložení žádostí na projekty financované z prostředků EU v případě, kdy projektová fiše není natolik podrobná, aby obsahovala všechny náležitosti žádosti, resp. aby obsahovala přesné vyčíslení nákladů projektu a podrobných podmínek, za kterých budou prostředky čerpány, s tím, že takto podaná žádost bude následně předložena Radě Kraje Vysočina na vědomí, a s tím, že pokud by Rada Kraje Vysočina následně vyslovila nesouhlas s předložením projektu, projektová žádost bude zneplatněna („stažena“);
ukládá
odborům a samostatným oddělením Krajského úřadu Kraje Vysočina předkládajícím fiši projektu, který má být financován z prostředků EU, aby fiše byla zpracována do podrobností nezbytných pro předložení žádosti, a to za předpokladu, že v okamžiku předložení fiše jsou známy podstatné podmínky pro předložení žádosti;
bere na vědomí
informaci o nutnosti vydávat „Čestné prohlášení o střetu zájmů“ u projektů financovaných z prostředků EU;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina a Ing. Bc. Martinu Hyskému, členu rady kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, aby text prohlášení na Ministerstvu pro místní rozvoj rozporovali.
odpovědnost: ředitel KrÚ
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-44.doc, RK-31-2016-44, př. 1

12. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2016
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1697/31/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2016 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2016-12, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-31-2016-12, př. 2;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2016 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2016-12, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-12.doc, RK-31-2016-12, př. 1, RK-31-2016-12, př. 2, RK-31-2016-12, př. 3

13. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, předložil radě kraje návrh uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. V souvislosti s projednávaným materiálem Z. Chlád oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1698/31/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2016-13, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-13.doc, RK-31-2016-13, př. 1, RK-31-2016-13, př. 2, RK-31-2016-13, př. 3, RK-31-2016-13, př. 4

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1699/31/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Životní prostředí spočívající ve zvýšení § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť o částku 100 000 Kč při současném snížení § 3792 - Ekologická výchova a osvěta o částku 100 000 Kč na zajištění péče o zvláště chráněná území a evropsky významné lokality;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Životní prostředí spočívající ve zvýšení § 3742 - Chráněné části přírody o částku 150 000 Kč při současném snížení § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti o částku 150 000 Kč na zajištění péče o zvláště chráněná území a evropsky významné lokality.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-14.doc

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství za účelem podpory akcí, které podpoří zájem mladé generace o studium zemědělských oborů
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem podpory vzdělávacích akcí základních škol v oblasti zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1700/31/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 50 000 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč na 5 exkurzí pro žáky II. stupně základních škol v zemědělských podnicích.
odpovědnost: OŽPZ, EO
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-15.doc

16. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Z jednání se omluvil M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1701/31/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vybrat nabídku uchazeče Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČO: 469 73 451, se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací, část I.;
 • vybrat nabídku uchazeče Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČO: 471 16 617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací, část II.;
ukládá
odboru analýz a podpory řízení a odboru majetkovému:
 • zajistit prostřednictvím administrátora zadávacího řízení oznámení výsledku zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy;
 • ve spolupráci s makléřskou společností MARSH, s.r.o. se sídlem Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3, informovat ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina o rozhodnutí Rady Kraje Vysočina o výběru nejvhodnější nabídky na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací pro části I. a část II.
odpovědnost: OAPŘ, OM
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-16.doc, RK-31-2016-16, př. 1, RK-31-2016-16, př. 2, RK-31-2016-16, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 17 – 21, 23, 24 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

17. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1702/31/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-31-2016-17, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-31-2016-17, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-31-2016-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-17.doc, RK-31-2016-17, př. 1

18. Darování pozemků v k. ú. a obci Bořetice
Usnesení 1703/31/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků par. č. 890/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 10 m2 a par. č. 890/44 - ostatní plocha, silnice o výměře 340 m2, a dále části pozemku par. č. 890/9, dle GP č. 87-371/2015 nově oddělené jako díl l o výměře 29 m2, částí pozemku par. č. 890/10, dle GP č. 87-371/2015 nově oddělených jako díl c o výměře 313 m2 a díl m o výměře 11 m2, části pozemku par. č. 890/15, dle GP č. 87-371/2015 nově oddělené jako díl d o výměře 77 m2, části pozemku par. č. 890/42, dle GP č. 87-371/2015 nově oddělené jako díl f o výměře 208 m2, částí pozemku par. č. 890/74, dle GP č. 87-371/2015 nově oddělených jako díl e o výměře 14 m2, díl h o výměře 12 m2, díl o o výměře 223 m2, par. č. 890/77 o výměře 74 m2, par. č. 890/78 o výměře 210 m2 a par. č. 890/79 o výměře 123 m2, části pozemku par. č. 925, dle GP č. 87-371/2015 nově oddělené jako díl k o výměře 3 m2, vše v k. ú. a obci Bořetice do vlastnictví obce Bořetice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 890/14, par. č. 890/44 a dále části pozemků par. č. 890/9, par. č. 890/10, par. č. 890/15, par. č. 890/42, par. č. 890/74 a par. č. 925 v k. ú. a obci Bořetice, dle GP č. 87-371/2015 nově oddělené jako pozemky par. č. 890/10 o výměře 414 m2, par. č. 890/42 o výměře 223 m2, par. č. 890/44 o výměře 603 m2, par. č. 890/77 o výměře 74 m2, par. č. 890/78 o výměře 210 m2 a par. č. 890/79 o výměře 123 m2, vše v k. ú. a obci Bořetice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bořetice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-18.doc, RK-31-2016-18, př. 1

19. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 1704/31/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-31-2016-19, př. 1, RK-31-2016-19, př. 2.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, ředitel Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, odbor majetkový
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-19.doc, RK-31-2016-19, př. 1, RK-31-2016-19, př. 2

20. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
Usnesení 1705/31/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr převést darem:
 • pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 1521/1, par. č. 1521/27, par. č. 2521/18, par. č. 2521/29, par. č. 2524/2, par. č. 2525/2, par. č. 2525/3, par. č. 2530/1, par. č. 2530/2, par. č. 2530/4, par. č. 2531/1, par. č. 2531/4, par. č. 2532/5, par. č. 2533/3, podíl 3/5 pozemku par. č. 2524/1, podíl 3/5 pozemku par. č. 2525/1, podíl 3/5 pozemku par. č. 2530/3, podíl 3/5 pozemku par. č. 2531/3, podíl 3/5 pozemku par. č. 2532/4, pozemek par. č. 2521/32 oddělený dle GP 5922-596/2015 z par. č. 2521/14, pozemek par. č. 2521/33 oddělený dle GP 5922-596/2015 z par. č. 2521/19, pozemek par. č. 2521/34 oddělený dle GP 5922-596/2015 z par. č. 2521/19, pozemek par. č. 2521/35 oddělený dle GP 5922-596/2015 z par. č. 2521/20, podíl 3/5 pozemku par. č. 2521/36 odděleného dle GP 5922-596/2015 z par. č. 2521/17, podíl 3/5 pozemku par. č. 2521/37 odděleného dle GP 5922-596/2015 z par. č. 2521/17 v katastrálním území Třebíč, pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 206/5, par. č. 1810/1, par. č. 1810/5, par. č. 1810/6, par. č. 1810/7, par. č. 1810/8, par. č. 1810/10, par. č. 1810/17, par. č. 1810/22, par. č. 1810/31, par. č. 1810/36, par. č. 1810/42, par. č. 1810/53, par. č. 1878/1, par. č. 1878/2, par. č. 1878/3, par. č. 1879/2, par. č. 1888/1, par. č. 1888/2, par. č. 1888/3, par. č. 1888/4, par. č. 1888/5, par. č. 1888/6, par. č. 1889/1, par. č. 1889/3, par. č. 1889/4, par. č. 1889/5,par. č. 1889/6, par. č. 1889/7, par. č. 1889/8, par. č. 1891, díl e o výměře 17 m2 oddělený dle GP 246-596/2015 z par. č. 1890/4, díl c o výměře 1 m2 oddělený dle GP 246-596/2015 z pozemku par. č. 1890/7, díl h o výměře 225 m2 oddělený dle GP 246-596/2015 z pozemku par. č. 1888/5, díl d o výměře 48 m2 oddělený dle GP 246-596/2015 z pozemku par. č. 1890/6, díl a o výměře 26 m2 oddělený dle GP 246-596/2015 z pozemku par. č. 1890/23 v katastrálním území Pocoucov;
 • stávající stavbu silnice II/360 v úseku podle projektové dokumentace stavby II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov od km 0,7 do km 1,8 a nově vybudované objekty v rámci stavby II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov SO 111 Připojení ulice Man. Curieových, SO 113 Připojení RD v km 0,960, SO 114 Připojení kravína v km 1,560, SO 121 Polní cesta v km 0,960 - 1,040.
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč:
 • pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 1521/1, par. č. 1521/27, par. č. 2521/18, par. č. 2521/29, par. č. 2524/2, par. č. 2525/2, par. č. 2525/3, par. č. 2530/1, par. č. 2530/2, par. č. 2530/4, par. č. 2531/1, par. č. 2531/4, par. č. 2532/5, par. č. 2533/3, podíl 3/5 pozemku par. č. 2524/1, podíl 3/5 pozemku par. č. 2525/1, podíl 3/5 pozemku par. č. 2530/3, podíl 3/5 pozemku par. č. 2531/3, podíl 3/5 pozemku par. č. 2532/4, pozemek par. č. 2521/32 oddělený dle GP 5922-596/2015 z par. č. 2521/14, pozemek par. č. 2521/33 oddělený dle GP 5922-596/2015 z par. č. 2521/19, pozemek par. č. 2521/34 oddělený dle GP 5922-596/2015 z par. č. 2521/19, pozemek par. č. 2521/35 oddělený dle GP 5922-596/2015 z par. č. 2521/20, podíl 3/5 pozemku par. č. 2521/36 odděleného dle GP 5922-596/2015 z par. č. 2521/17, podíl 3/5 pozemku par. č. 2521/37 odděleného dle GP 5922-596/2015 z par. č. 2521/17 v katastrálním území Třebíč, pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 206/5, par. č. 1810/1, par. č. 1810/5, par. č. 1810/6, par. č. 1810/7, par. č. 1810/8, par. č. 1810/10, par. č. 1810/17, par. č. 1810/22, par. č. 1810/31, par. č. 1810/36, par. č. 1810/42, par. č. 1810/53, par. č. 1878/1, par. č. 1878/2, par. č. 1878/3, par. č. 1879/2, par. č. 1888/1, par. č. 1888/2, par. č. 1888/3, par. č. 1888/4, par. č. 1888/5, par. č. 1888/6, par. č. 1889/1, par. č. 1889/3, par. č. 1889/4, par. č. 1889/5,par. č. 1889/6, par. č. 1889/7, par. č. 1889/8, par. č. 1891, díl e o výměře 17 m2 oddělený dle GP 246-596/2015 z par. č. 1890/4, díl c o výměře 1 m2 oddělený dle GP 246-596/2015 z pozemku par. č. 1890/7, díl h o výměře 225 m2 oddělený dle GP 246-596/2015 z pozemku par. č. 1888/5, díl d o výměře 48 m2 oddělený dle GP 246-596/2015 z pozemku par. č. 1890/6, díl a o výměře 26 m2 oddělený dle GP 246-596/2015 z pozemku par. č. 1890/23 v katastrálním území Pocoucov;
 • stávající stavbu silnice II/360 v úseku podle projektové dokumentace stavby II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov od km 0,7 do km 1,8 a nově vybudované objekty v rámci stavby II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov SO 111 Připojení ulice Man. Curieových, SO 113 Připojení RD v km 0,960, SO 114 Připojení kravína v km 1,560, SO 121 Polní cesta v km 0,960 - 1,040.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-20.doc

21. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1706/31/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-31-2016-21, př. 1 a RK-31-2016-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-21.doc, RK-31-2016-21, př. 1, RK-31-2016-21, př. 2

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Usnesení 1707/31/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 1 000 000 Kč při současném snížení přílohy M2 - Zdravotnictví o částku 1 000 000 Kč, která je určena na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.
odpovědnost: OE, OM
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-23.doc

24. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jihlava a k. ú. Horní Kosov a obci Jihlava
Usnesení 1708/31/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování částí pozemku par. č. 5810/2 v k. ú. Jihlava, dle GP č. 6143-9/2013 nově oddělených jako pozemky par. č. 5810/6 o výměře 127 m2 a par. č. 5810/7 o výměře 60 m2, a dále částí pozemku par. č. 1039/1 v k. ú. Horní Kosov, dle GP č. 1791-9/2013 nově oddělených jako pozemky par. č. 1039/3 o výměře 143 m2 a par. č. 1039/4 o výměře 11 m2, do vlastnictví statutárního města Jihlava;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem dle GP č. 6143-9/2013 nově oddělené pozemky par. č. 5810/6 o výměře 127 m2 a par. č. 5810/7 o výměře 60 m2 v k. ú. a obci Jihlava a dle GP č. 1791-9/2013 nově oddělené pozemky par. č. 1039/3 o výměře 143 m2 a par. č. 1039/4 o výměře 11 m2 v k. ú. Horní Kosov a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
 • nabýt darem pozemek par. č. 4371/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 905 m2 v k. ú. Horní Kosov a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-24.doc, RK-31-2016-24, př. 1

22. Záměr prodeje nemovité věci v k. ú. Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým záměrem prodeje nemovité věci v k. ú. a obci Jihlava.
Rada kraje materiál projednala a po krátké diskusi doporučila předkladateli materiál k dopracování. P. Kolář doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-22.doc, RK-31-2016-22, př. 1, RK-31-2016-22, př. 2, RK-31-2016-22, př. 3, RK-31-2016-22, př. 4

42. Veřejná zakázka na služby Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV, dokumentace stavby“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1709/31/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na služby Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 ZVZ v souladu s Výzvou a Zadávací dokumentací dle materiálu RK-31-2016-42, př. 1;
schvaluje
seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle materiálu RK-31-2016-42, př. 2;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-42.doc, RK-31-2016-42, př. 1, RK-31-2016-42, př. 2, RK-31-2016-42, př. 3, RK-31-2016-42, př. 4, RK-31-2016-42, př. 5, RK-31-2016-42, př. 6

43. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah - ukončení nájemní smlouvy
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu ukončení nájemní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem po dokončení výše uvedené stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1710/31/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Českou republikou zastoupenou Státním pozemkovým úřadem dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 11N14/48 ze dne 1. 12. 2014 dle materiálu RK-31-2016-43, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-43.doc, RK-31-2016-43, př. 1

25. Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje na vědomí informaci o vývozu a prezentaci betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na výstavě 100 PRESEPI v Římě konané od 24. 11. 2016 do 8. 1. 2017. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1711/31/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vývoz a prezentaci betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2016-25, př. 1, na výstavě 100 PRESEPI v Římě konané od 24. 11. 2016 do 8. 1. 2017 (s vývozní lhůtou od 21. 11. 2016 do 9. 1. 2017), a to v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 7. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-25.doc, RK-31-2016-25, př. 1, RK-31-2016-25, př. 2

26. Souhlas s rozšířením kulturního statku Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem rozšíření územních hranic kulturního statku Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1712/31/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s rozšířením hranic kulturního statku Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči u části 003_Bazilika sv. Prokopa dle materiálu RK-31-2016-26, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-26.doc, RK-31-2016-26, př. 1, RK-31-2016-26, př. 2

27. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu vyřazení níže uvedeného majetku kraje užívaného Domovem Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1713/31/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku konvektomatu RETIGO 1011 C1, inventární číslo 391/29, rok pořízení 2001, pořizovací cena 246 109,50,- Kč, zůstatková cena k 1. 9. 2016 je 0,- Kč a s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-27.doc

28. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh vyřazení s následným bezúplatným převodem nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1714/31/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem osobního automobilu VW Sharan, inventární číslo IM 22502, rok pořízení 2001, pořizovací cena 399 000,-Kč, zůstatková cena k 1. 9. 2016 je 0,- Kč, Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, IČO 00167959, Vratislavovo náměstí 1, 59231 Nové Město na Moravě.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-28.doc

29. Jmenování ředitelky/ředitele Střední školy stavební Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování ředitele Střední školy stavební Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1715/31/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-29.doc, RK-31-2016-29, př. 1, RK-31-2016-29, př. 2, RK-31-2016-29, př. 3, RK-31-2016-29, př. 4, RK-31-2016-29, př. 5

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období září - prosinec 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1716/31/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období září - prosinec 2016 ve výši 10 800 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o účelovou neinvestiční dotaci na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období září - prosinec 2016 ve výši 10 800 Kč u Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72, IČO 62540017.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-30.doc

31. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu kopírovacího stroje - Gymnázium Žďár nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o pronájmu kopírovacího stroje pro Gymnázium Žďár nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1717/31/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o pronájmu kopírovacího stroje Nashuatec typ MP2501SP dle materiálu RK-31-2016-31, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Žďár nad Sázavou
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-31.doc, RK-31-2016-31, př. 1

32. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1718/31/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-31-2016-32, př. 1 a RK-31-2016-32, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-32.doc, RK-31-2016-32, př. 1, RK-31-2016-32, př. 2

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 20. 9. 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1719/31/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-31-2016-33, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-31-2016-33, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-31-2016-33, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-33.doc, RK-31-2016-33, př. 1, RK-31-2016-33, př. 2, RK-31-2016-33, př. 3

34. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice o souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce majetku nutného k zabezpečení přijímacích a maturitních zkoušek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1720/31/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-31-2016-34, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-34.doc, RK-31-2016-34, př. 1

35. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11, o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro přijetí finančního účelového daru do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1721/31/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11, dle materiálu RK-31-2016-35, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-35.doc, RK-31-2016-35, př. 1, RK-31-2016-35, př. 2

36. Uzavření smluv pro účast kraje na přehlídkách středních škol v roce 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu uzavření smluv na poskytnutí vnitřní plochy a navazujících služeb pro stánek Kraje Vysočina na přehlídkách středních škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1722/31/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy dle materiálů RK-31-2016-36, př. 1, RK-31-2016-36, př. 2, RK-31-2016-36, př. 3, RK-31-2016-36, př. 4 a RK-31-2016-36, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-36.doc, RK-31-2016-36, př. 1, RK-31-2016-36, př. 2, RK-31-2016-36, př. 3, RK-31-2016-36, př. 4, RK-31-2016-36, př. 5

37. Návrh na poskytnutí finančního daru studentovi školy zřizované Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí finančního daru a Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1723/31/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 2 000 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 -Ostatní záležitosti vzdělávání dle materiálu RK-31-2016-37, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-37.doc, RK-31-2016-37, př. 1, RK-31-2016-37, př. 2

38. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka nářadí 2 - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1724/31/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-38.doc, RK-31-2016-38, př. 1, RK-31-2016-38, př. 2, RK-31-2016-38, př. 3, RK-31-2016-38, př. 4

39. Propagace zdravého životního stylu dětí a mládeže a Roku řemesel
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh jednorázového pořízení propagačních předmětů v souvislosti s propagací zdravého životního stylu dětí a mládeže a Roku řemesel. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1725/31/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-31-2016-39, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-39.doc, RK-31-2016-39, př. 1

40. Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženou aktualizací výše uvedených Pravidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1726/31/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež dle materiálu RK-31-2016-40, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-40.doc, RK-31-2016-40, př. 1

41. Návrh na aktualizaci akcí realizovaných KSÚSV, změna účelu použití příspěvku na provoz pro KSÚSV a aktualizace plánu investic KSÚSV na rok 2016
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1727/31/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • aktualizovanou přílohu D1 - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kapitole Doprava dle materiálu RK-31-2016-41, př. 2;
 • aktualizaci jmenovitých akcí realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-31-2016-41, př. 3;
 • změnu účelu použití finančních prostředků v rámci schváleného příspěvku na provoz pro KSÚSV, spočívající ve snížení částky na protihluková opatření o 1 mil. Kč a použití této částky na jmenovité akce III/4104,36068 Šebkovice průtah (UZ 00013) a III/36058 Rudíkov - křiž. II/360 (UZ 00013);
 • změnu plánu investic a aktualizaci jednotlivých částek jeho položek pro rok 2016 dle materiálu RK-31-2016-41, př. 5.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-41.doc, RK-31-2016-41, př. 1, RK-31-2016-41, př. 2, RK-31-2016-41, př. 3, RK-31-2016-41, př. 4, RK-31-2016-41, př. 5

45. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku výše uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1728/31/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
 • Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79, 67602 Moravské Budějovice dle materiálu RK-31-2016-45, př. 1;
 • České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole, Školní 764, 39601 Humpolec dle materiálu RK-31-2016-45, př. 2;
 • Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, 59301 Bystřice nad Pernštejnem, dle materiálu RK-31-2016-45, př. 3;
 • Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, Friedova 1469, 39301 Pelhřimov, dle materiálu RK-31-2016-45, př. 4.
odpovědnost: ODSH
termín: do 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2016-45.doc, RK-31-2016-45, př. 1, RK-31-2016-45, př. 2, RK-31-2016-45, př. 3, RK-31-2016-45, př. 4

46. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 31/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 4. 10. 2016, v 8:00 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Ověřovatelé zápisu:


Ing. Jana Fialová               …..………………………………….……


Petr Piňos                      …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 31/2016 dne 27. 9. 2016.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 27. 9. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz