Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 29/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 29/2016, které se konalo dne 12. 9. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 12. 9. 2016.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a konstatoval, že RK je usnášeníschopná, byť je v souvislosti s rezignací P. Krčála na funkci členky Rady Kraje Vysočina osmičlenná.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
1. Zahájení
2. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
3. Rozprava členů rady
Usnesení 1626/29/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 12. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


02. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1627/29/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 1217, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 437 m2, jehož součástí je stavba, budova občanské vybavenosti Žďár nad Sázavou 3, č.p. 762, pozemek par. č. 1219 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4 045 m2, pozemek par. č. 1220/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu 24 300 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví fy Senior holding s.r.o., se sídlem Rytířská 399/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 246 77 035 nebo jí určené třetí osobě, která bude osobou ovládanou fy Senior holding s.r.o., a to za podmínky, že tato osoba převezme veškeré závazky a podmínky, které jsou obsahem nabídky dle materiálů RK-29-2016-02, př. 3 a RK-29-2016-02, př. 3a.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2016-02.doc, RK-29-2016-02, př. 1, RK-29-2016-02, př. 2, RK-29-2016-02, př. 3, RK-29-2016-02, př. 3a

03. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 29/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 20. 9. 2016, v 7:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Ing. Bc. Martin Hyský               ……...……………………………………RNDr. Marie Kružíková        …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 29/2016 dne 12. 9. 2016.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 12. 9. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz