Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 27/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 27/2014, které se konalo dne 16. 9. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2014
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 16. 9. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
64. Projektové záměry „Improvement of waterways mobility through assessing the existing state and design of a development project for Upper Tisza river port“ a „Help Team Ukraine capacity building and improved cooperation of volunteer rescue teams for better flood and emergency protection“;
65. Přijímací řízení do středních škol.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2014
 2. Darování pozemku - k. ú. Nárameč
 3. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Třebíč
 4. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou
 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci akce II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa
 6. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 7. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 8. Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní v rámci akce III/01945 Rantířov - most ev. č. 01945-2
 9. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu
 10. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 11. Zařazení nové akce OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce domova mládeže T. Bati do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 12. Zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy
 13. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce budovy DM
 14. Darování a prodej pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod
 15. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Nová Ves u Chotěboře
 16. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
 17. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 18. Veřejná zakázka na zajištění Odborného zpracovatele optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
 19. Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 2 projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 20. Vypořádání smluvních vztahů s MPSV k majetku poskytnutého k agendě pomoci v hmotné nouzi
 21. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Virtualizované desktopy (opakované vyhlášení)
 22. Smlouva o podnájmu nebytových prostor Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 23. Výpůjčka přístroje pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 24. Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 25. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 26. Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 27. Věcný a peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 28. Informace o provedených veřejnosprávních kontrolách u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
 29. Výpověď rámcové smlouvy - nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Náplasti
 30. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 31. Výpůjčka přístrojů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 32. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci (poskytnutí náborového příspěvku)
 33. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci (poskytnutí stipendia)
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení národního podílu 3. etapy realizace projektu podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013
 35. Havarijní pojištění vozidla Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 36. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava čerpání investičního plánu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace folklornímu souboru Pramínek Jihlava, o. s.
 38. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 39. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RAILHUC
 40. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zdraví bez hranic
 41. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina
 42. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 43. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 44. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 45. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
 46. Rozpočtové opatření - poskytnutí investiční dotace Domovu důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizaci
 47. Rozpočtové opatření - snížení kapitoly Sociální věci, § 4399 a zvýšení rozpočtu projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
 48. Návrh finančního plánu Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na rok 2014
 49. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 50. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. c
 51. Žádost o účelovou dotaci Ministerstva životního prostředí ČR
 52. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Dětského domova, Rovečné 40
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září - prosinec 2014
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
 55. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
 56. Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
 57. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
 58. Projekt Badatelská centra pro přírodní vědy - smlouva o poskytnutí dotace
 59. Rozvoj technické tvořivosti v základních školách - využití technických stavebnic
 60. Zřízení stálé konference, Smlouva o spolupráci mezi Nitranským samosprávným krajem a Krajem Vysočina
 61. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice - 60 let EU (KID CZ-A) v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 62. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 63. Rezignace a jmenování člena Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
 64. Projektové záměry „Improvement of waterways mobility through assessing the existing state and design of a development project for Upper Tisza river port“ a „Help Team Ukraine capacity building and improved cooperation of volunteer rescue teams for better flood and emergency protection“
 65. Přijímací řízení do středních škol
 66. Rozprava členů rady
Usnesení 1623/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 16. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 26/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 15, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Darování pozemku - k. ú. Nárameč
Usnesení 1624/27/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. par. č. 578/2 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 864 m2 odděleného GP č. 204-7996/2010 z pozemku par. č. 578 v k. ú. Nárameč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nárameč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 578/2 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 864 m2 oddělený GP č. 204-7996/2010 z pozemku par. č. 578 v k. ú. Nárameč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nárameč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-02.doc, RK-27-2014-02, př. 1

03. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Třebíč
Usnesení 1625/27/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Třebíč, na straně vlastníka dotčeného pozemku a Krajem Vysočina, na straně investora stavby, smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „Obchodní akademie Třebíč přístavba spojovací chodby“, kterou bude dotčen pozemek par. č. 173/2 ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. a obci Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. září 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-03.doc, RK-27-2014-03, př. 1

04. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou
Usnesení 1626/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce „Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou“ dle materiálu RK-27-2014-04, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Stavointerier s.r.o., Kozí 201, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25943367 jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku na stavební práce „Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-04.doc, RK-27-2014-04, př. 1, RK-27-2014-04, př. 2

05. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci akce II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa
Usnesení 1627/27/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uložením elektrického kabelu do pozemků par. č. 2162/1, par. č. 2158, oba v k. ú. Třebíč a pozemku par. č. 1138/1 v k. ú. Střítež u Třebíče v rámci probíhající akce „II/351 Třebíč ul. Hrotovická, 2. etapa“;
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího povinného a městem Třebíč na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v uložení elektrického kabelu do pozemků par. č. 2162/1, par. č. 2158, oba v k. ú. Třebíč a pozemku par. č. 1138/1 v k. ú. Střítež u Třebíče v rámci probíhající akce „II/351 Třebíč ul. Hrotovická, 2. etapa“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-05.doc, RK-27-2014-05, př. 1

06. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1628/27/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-27-2014-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-06.doc, RK-27-2014-06, př. 1

07. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1629/27/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-27-2014-07, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-27-2014-07, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku 269/4 v k. ú. Svratka zastavěnou chodníkem do vlastnictví města Svratka.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-07.doc, RK-27-2014-07, př. 1

08. Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní v rámci akce III/01945 Rantířov - most ev. č. 01945-2
Usnesení 1630/27/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce s obcí Rantířov na straně pronajímatele smlouvu nájemní na pozemek dle materiálu RK-27-2014-08, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a stavebníka a vlastníky pozemků na straně pronajímatelů smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „III/01945 Rantířov most ev. č. 01945-2“ a smlouvy nájemní na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-27-2014-08, př. 2 za cenu stanovenou dohodou ve výši 7 Kč/m2/rok a to na dobu určitou počínaje dnem předání staveniště Krajem Vysočina zhotoviteli stavby a konče dnem vydání kolaudačního souhlasu stavby „III/01945 Rantířov most ev. č. 01945-2“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-08.doc, RK-27-2014-08, př. 1, RK-27-2014-08, př. 2, RK-27-2014-08, př. 3

09. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu
Usnesení 1631/27/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 18. listopadu 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-09.doc, RK-27-2014-09, př. 1

10. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 1632/27/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-27-2014-10, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 1. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-10.doc, RK-27-2014-10, př. 1

11. Zařazení nové akce OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce domova mládeže T. Bati do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 1633/27/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „OA a HŠ Třebíč rekonstrukce domova mládeže budovy T. Bati“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-11.doc

12. Zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy
Usnesení 1634/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-27-2014-12, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy“ formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-27-2014-12, př. 2;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-12.doc, RK-27-2014-12, př. 1, RK-27-2014-12, př. 2, RK-27-2014-12, př. 3, RK-27-2014-12, př. 4

13. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce budovy DM
Usnesení 1635/27/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-13.doc, RK-27-2014-13, př. 1, RK-27-2014-13, př. 2

14. Darování a prodej pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod
Usnesení 1636/27/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • záměr prodeje pozemku par. č. 141/5 ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 odděleného GP č. 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod;
 • záměr darování pozemku par. č. 141/3 ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod vzniklého dle GP č. 7239-31/2014 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 141/3 ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod vzniklý dle GP č. 7239-31/2014 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: OM
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-14.doc, RK-27-2014-14, př. 1

15. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Nová Ves u Chotěboře
Usnesení 1637/27/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování silnice III/34523 a pozemku par. č. 2176/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 245 m2 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Chotěboře smlouvu o budoucí smlouvě darovací na převod silnice III/34523  a pozemku par. č. 2176/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 245 m2 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. listopadu 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-15.doc, RK-27-2014-15, př. 1

16. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod na daný projekt. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1638/27/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1 dle materiálu RK-27-2014-16, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-16.doc, RK-27-2014-16, př. 1

17. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1639/27/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2014-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH a KSÚSV
termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-17.doc, RK-27-2014-17, př. 1

18. Veřejná zakázka na zajištění Odborného zpracovatele optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu rozhodnout o způsobu zadání shora uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1640/27/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na zajištění „Odborného zpracovatele optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-27-2014-18, př. 1upr1;
stanoví
komisi pro otevírání obálek u nadlimitní veřejné zakázky na zajištění „Odborného zpracovatele optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících“ dle materiálu RK-27-2014-18, př. 3;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky u nadlimitní veřejné zakázky na zajištění „Odborného zpracovatele optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících“ dle materiálu RK-27-2014-18, př. 4upr1;
stanoví
že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky na zajištění „Odborného zpracovatele optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících“ posoudí hodnotící komise;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství:
 • zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na zajištění „Odborného zpracovatele optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-27-2014-18, př. 1upr1 a v termínech stanovených v souladu se zákonem;
 • provést nezbytné změny zadávacích podmínek veřejné zakázky na zajištění „Odborného zpracovatele optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících“, které nemají vliv na předmět veřejné zakázky a okruh uchazečů, jejichž potřeba vyvstane v době od jejich projednání radou kraje do zveřejnění Oznámení o zakázce s předchozím souhlasem hejtmana a následně informovat radu kraje o takto provedených změnách na nejbližším zasedání.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle termínů stanovených v souladu se zákonem
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-18.doc, RK-27-2014-18, př. 1, RK-27-2014-18, př. 2, RK-27-2014-18, př. 3, RK-27-2014-18, př. 4

19. Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 2 projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu a žádost o platbu č. 2 projektu II/150 Havlíčkův Brod Okrouhlice. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1641/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu a žádost o platbu č. 2 projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice dle materiálu RK-27-2014-19, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálů RK-27-2014-19, př. 1 a RK-27-2014-19, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-19.doc, RK-27-2014-19, př. 1, RK-27-2014-19, př. 2

20. Vypořádání smluvních vztahů s MPSV k majetku poskytnutého k agendě pomoci v hmotné nouzi
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým materiálem ohledně vypořádání smluvních vztahů s MPSV. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1642/27/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: OI
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-20.doc, RK-27-2014-20, př. 1, RK-27-2014-20, př. 2

21. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Virtualizované desktopy (opakované vyhlášení)
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí upravenou zadávací dokumentaci k uvedené nadlimitní veřejné zakázce. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1643/27/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
upravenou zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce Virtualizované desktopy (opakované vyhlášení) , která tvoří materiál RK-27-2014-21, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 16. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-21.doc, RK-27-2014-21, př. 1

22. Smlouva o podnájmu nebytových prostor Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1644/27/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o podnájmu dle materiálu RK-27-2014-22, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-22.doc, RK-27-2014-22, př. 1

K bodům 23, 24, 26, 27, 31, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

23. Výpůjčka přístroje pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1645/27/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2014-23, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-23.doc, RK-27-2014-23, př. 1

24. Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1646/27/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2014-24, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-24.doc, RK-27-2014-24, př. 1

26. Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1647/27/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2014-26, př. 1 a RK-27-2014-26, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 26. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-26.doc, RK-27-2014-26, př. 1, RK-27-2014-26, př. 2

27. Věcný a peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1648/27/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2014-27, př. 1 a RK-27-2014-27, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 26. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-27.doc, RK-27-2014-27, př. 1, RK-27-2014-27, př. 2

31. Výpůjčka přístrojů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1649/27/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, s vítězem zadávacího řízení veřejné zakázky za podmínek dle materiálů RK-27-2014-31, př. 1 a RK-27-2014-31, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-31.doc, RK-27-2014-31, př. 1, RK-27-2014-31, př. 2

25. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1650/27/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-27-2014-25, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-25.doc, RK-27-2014-25, př. 1

28. Informace o provedených veřejnosprávních kontrolách u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejnosprávní kontrole provedené u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v I. pololetí roku 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1651/27/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o provedené veřejnosprávní kontrole u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v I. pololetí roku 2014 dle materiálu RK-27-2014-28, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-28.doc, RK-27-2014-28, př. 1

29. Výpověď rámcové smlouvy - nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Náplasti
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s výpovědí rámcové smlouvy bez uvedení důvodu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1652/27/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s výpovědí rámcové smlouvy na dodávku spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Náplasti;
ukládá
odboru zdravotnictví, aby zaslal výpověď rámcové smlouvy všem jejím účastníkům.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 23. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-29.doc

30. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1653/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 930 000 Kč při současném snížení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o stejnou částku 930 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Investiční dotace“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 930 000 Kč s určením na úhradu stavebních úprav souvisejících s plánovanou výstavou Pavilonu chirurgických oborů;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 930 000 Kč z důvodu převodu prostředků k posílení provozních zdrojů potřebných k financování oprav budov souvisejících s plánovanou výstavbou Pavilonu chirurgických oborů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-30.doc, RK-27-2014-30, př. 1

32. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci (poskytnutí náborového příspěvku)
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1654/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2014-32, př. 1, RK-27-2014-32, př. 2, RK-27-2014-32, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 100 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacenými náborovými příspěvky.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-32.doc, RK-27-2014-32, př. 1, RK-27-2014-32, př. 2, RK-27-2014-32, př. 3, RK-27-2014-32, př. 4, RK-27-2014-32, př. 5

33. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci (poskytnutí stipendia)
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1655/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí stipendia pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2014-33, př. 1, RK-27-2014-33, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 6 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 6 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným stipendiem.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-33.doc, RK-27-2014-33, př. 1, RK-27-2014-33, př. 2, RK-27-2014-33, př. 3, RK-27-2014-33, př. 4

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení národního podílu 3. etapy realizace projektu podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovaly radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1656/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, účelový znak 41117007) a výdajů (kapitola Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položka 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, účelový znak 41117007) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci od MMR ve výši 5 514,15 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, o částku 5 514,15 Kč na realizaci projektu „Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS“.
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 16. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-34.doc

35. Havarijní pojištění vozidla Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnily radě kraje návrh schválit výjimku z příslušných ustanovení a zachovat havarijní pojištění uvedeného vozidla. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1657/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro havarijní pojištění autobusu KAROSA - AXER C 956.1074 Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve stáří více než 10 let, SPZ 5J37320, rok pořízení 2014, po dobu provozu v této organizaci.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-35.doc

36. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava čerpání investičního plánu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložily radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. V průběhu jednání přišel P. Piňos, odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1658/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 375 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 375 000 Kč s určením pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě jeho zvýšením o částku 375 000 Kč v souvislosti s financováním nákupu jedinečného konvolutu výtvarných děl od Jiřího Juna;
 • změnu závazného ukazatele „Odvod z investičního fondu“ u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě jeho zvýšením o částku 375 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu;
 • změnu investičního plánu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2014 dle materiálu RK-27-2014-36, př. 1;
ukládá
řediteli Horácké galerie v Novém Městě na Moravě provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 375 000 Kč nejpozději do 10. 12. 2014.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-36.doc, RK-27-2014-36, př. 1

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace folklornímu souboru Pramínek Jihlava, o. s.
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovaly radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1659/27/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout folklornímu souboru Pramínek Jihlava, o. s., se sídlem Nová 476, 588 22 Luka nad Jihlavou, IČO: 28555449, dotaci ve výši 70 000 Kč dle materiálu RK-27-2014-37, př. 3upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 70 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 70 000 Kč s určením na poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2014-37, př. 3upr1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-37.doc, RK-27-2014-37, př. 1, RK-27-2014-37, př. 2, RK-27-2014-37, př. 3, RK-27-2014-37, př. 4

38. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1660/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu „Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost“ ve výši 1 360 000 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-38.doc

K bodům 39, 40, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

39. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RAILHUC
Usnesení 1661/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „RAILHUC“ o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 360 934,35 Kč (13 040,55 €), které jsou určeny k dalšímu financování tohoto projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-39.doc

40. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zdraví bez hranic
Usnesení 1662/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Zdraví bez hranic“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 74 961,80 Kč (2 692,11 €);
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu projektu „Zdraví bez hranic“ o splátku kontokorentního úvěru ve výši 74 961,80 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-40.doc

41. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1663/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Technická pomoc Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 579,45 Kč (487,68 €), které jsou určeny k dalšímu financování tohoto projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-41.doc

42. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje k projednání materiál týkající se žádosti příjemců podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1664/27/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR, OE
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-42.doc, RK-27-2014-42, př. 1, RK-27-2014-42, př. 2, RK-27-2014-42, př. 3, RK-27-2014-42, př. 4, RK-27-2014-42, př. 5, RK-27-2014-42, př. 6

43. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje materiál týkající se žádosti příjemce podpory o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1665/27/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR
termín: 31. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-43.doc, RK-27-2014-43, př. 1, RK-27-2014-43, př. 2

64. Projektové záměry „Improvement of waterways mobility through assessing the existing state and design of a development project for Upper Tisza river port“ a „Help Team Ukraine capacity building and improved cooperation of volunteer rescue teams for better flood and emergency protection“
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1666/27/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektů „Improvement of waterways mobility through assessing the existing state and design of a development project for Upper Tisza river port“ (Zlepšení mobility na vodních cestách cestou zhodnocení současného stavu a návrhu rozvojového projektu pro říční  přístav Horní Tisza) a „Help Team Ukraine capacity building and improved cooperation of volunteer rescue teams for better flood and emergency protection“ (Hepl Team Ukraine budování kapacit a zlepšování spolupráce dobrovolných záchranných týmů za účelem zkvalitnění prevence povodňových a jiných rizik) v rámci výzvy „START Danube Region Project Fund“;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina spolupracovat na přípravě projektových žádostí s partnery projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 17. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-64.doc

44. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh stanovit plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací kraje. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1667/27/2014/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. 10. 2014, dle materiálu RK-27-2014-44, př. 2.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-44.doc, RK-27-2014-44, př. 1, RK-27-2014-44, př. 2

45. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1668/27/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku osobní auto Škoda Felicia Combi LXI, inventární číslo: 1, rok pořízení 2000, pořizovací cena 289 322,- Kč, zůstatková cena k 31. 8. 2014 je 0,- Kč a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-45.doc

46. Rozpočtové opatření - poskytnutí investiční dotace Domovu důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1669/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
    • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4350 Domovy pro seniory, položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 500 000 Kč s určením pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů o stejnou částku 500 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Investiční dotace“ u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč k nákupu vícemístného automobilu;
 • změnu čerpání investičního fondu u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace na rok 2014 dle materiálu RK-27-2014-46, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
termín: 20. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-46.doc, RK-27-2014-46, př. 1, RK-27-2014-46, př. 2, RK-27-2014-46, př. 3

47. Rozpočtové opatření - snížení kapitoly Sociální věci, § 4399 a zvýšení rozpočtu projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1670/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, o částku 13 260,00 Kč při současném zvýšení kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“ na dofinancování nezpůsobilých výdajů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 09. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-47.doc

48. Návrh finančního plánu Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na rok 2014
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje předložený návrh schválit finanční plán uvedené příspěvkové organizace na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1671/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • finanční plán výnosů a nákladů Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace za odvětví sociální péče na rok 2014 dle materiálu RK-27-2014-48, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán údržby a oprav u příspěvkové organizace na rok 2014 dle materiálu RK-27-2014-48, př. 1;
stanoví
 • u Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2014:
  • celkový objem použití investičního fondu;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu RK-27-2014-48, př. 1;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-27-2014-48, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
   • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitele příspěvkové organizace:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn u příspěvkové organizace na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkové organizace v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkové organizace k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
 • řediteli Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace:
 • provádět odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost za rok 2014 bude provedena nejpozději do 15. 11. 2014;
 • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 • promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření;
 • zavést v organizaci úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
 • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají vliv na projednaný finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, majetkový odbor a ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-48.doc, RK-27-2014-48, př. 1

49. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně uvedené příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1672/27/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uložit odvod ve výši 5 466 Kč do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Domovu důchodců Onšov, příspěvkové organizaci, se sídlem Onšov 1, 39501 Pacov, IČO 00511871, dle materiálu RK-27-2014-49, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitel Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-49.doc, RK-27-2014-49, př. 1

50. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. c
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1673/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 8 941 908,93 Kč za realizaci projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. c.“
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-50.doc

51. Žádost o účelovou dotaci Ministerstva životního prostředí ČR
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem podat žádost o účelovou dotaci MŽP. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1674/27/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o účelovou dotaci MŽP dle materiálu RK-27-2014-51, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-51.doc, RK-27-2014-51, př. 1

52. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Dětského domova, Rovečné 40
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s bezúplatným převodem nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel P. Krčál, odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1675/27/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem osobního automobilu Volkswagen Transporter 1,9 TDI, registrační značka 1J9 7707, inventární číslo DDHM 0000123, Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Dětského domova, Rovečné 40.
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-52.doc, RK-27-2014-52, př. 1

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září - prosinec 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1676/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září - prosinec 2014 v celkové výši 9 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o účelovou neinvestiční dotaci na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září - prosinec 2014 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-27-2014-53, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-53.doc, RK-27-2014-53, př. 1

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1677/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 630 981,22 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČO 60126671, o částku 630 981,22 Kč na realizaci projektu Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-54.doc

55. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1678/27/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2014 dle materiálu RK-27-2014-55, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-55.doc, RK-27-2014-55, př. 1

56. Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje předložený návrh změnit usnesení č. 1605/26/2014/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1679/27/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 1605/26/2014/RK ze dne 2. 9. 2014 tak, že se materiál RK-26-2014-23, př. 3 nahrazuje materiálem RK-27-2014-56, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-56.doc, RK-27-2014-56, př. 1, RK-27-2014-56, př. 2

57. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o pronájmu tiskárny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1680/27/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na zařízení XEROX WORKCENTRE 7535 + SAFEQ dle materiálu RK-27-2014-57, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-57.doc, RK-27-2014-57, př. 1, RK-27-2014-57, př. 2, RK-27-2014-57, př. 3

58. Projekt Badatelská centra pro přírodní vědy - smlouva o poskytnutí dotace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na shora uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1681/27/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Badatelská centra pro přírodní vědy“ s reg. č. CZ.1.11/3.4.00/42.01653 dle materiálu RK-27-2014-58, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2014-58, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-58.doc, RK-27-2014-58, př. 1

59. Rozvoj technické tvořivosti v základních školách - využití technických stavebnic
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu na podporu rozvoje technické tvořivosti v základních školách. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1682/27/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o společném postupu Kraje Vysočina a firmy BOSCH DIESEL s.r.o., Jihlava při rozvoji technické tvořivosti žáků a žákyň základních škol dle materiálu RK-27-2014-59;
ukládá
OŠMS organizačně zabezpečit činnost metodického týmu pro přípravu brožurek s návody pro žáky a žákyně včetně grafického zpracování a metodik pro učitele dle materiálu RK-27-2014-59;
souhlasí
s použitím prostředků Kapitoly Školství, mládeže a sportu, UZ 00326 (Základní školy - Systémová podpora na posílení technického a přírodovědného vzdělávání v ZŠ) na zajištění činnosti metodického týmu a grafické zpracování návodů pro žáky a žákyně dle materiálu RK-27-2014-59.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-59.doc, RK-27-2014-59, př. 1

65. Přijímací řízení do středních škol
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí Pravidla pro přijímací řízení do středních škol v roce 2015. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1683/27/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Pravidla pro přijímací řízení do středních škol v roce 2015 dle materiálu RK-27-2014-65, př. 1;
ukládá
 • ředitelům a ředitelkám středních škol zřizovaných Krajem Vysočina, aby u maturitních oborů denního studia skupin M a K a denního nástavbového studia byl jedním z kritérií pro přijetí do prvního ročníku školního roku 2015/16 výsledek přijímací zkoušky;
 • ředitelům a ředitelkám středních škol zřizovaných Krajem Vysočina, aby se přihlásili do „pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů“ vyhlášeného MŠMT;
doporučuje
ředitelům a ředitelkám středních škol, které nejsou zřizovány Krajem Vysočina, aby se přihlásili do „pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů“ vyhlášeného MŠMT.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-65.doc, RK-27-2014-65, př. 1, RK-27-2014-65, př. 2

60. Zřízení stálé konference, Smlouva o spolupráci mezi Nitranským samosprávným krajem a Krajem Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí složení stálé konference za Kraj Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1684/27/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
složení stálé konference dle materiálu RK-27-2014-60, př. 2upr1, členové stálé konference budou jmenováni hejtmanem kraje na jejím nejbližším zasedání.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-60.doc, RK-27-2014-60, př. 1, RK-27-2014-60, př. 2

61. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice - 60 let EU (KID CZ-A) v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1685/27/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu KID CZ-A o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu, Europa Brücke Raabs ve výši 427 974,17 Kč (podíl ERDF) a ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 25 722,38 Kč (podíl ze státního rozpočtu).
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-61.doc

62. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1686/27/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) ve výši 24 500 Kč Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO: 00836591, se sídlem: Jihlava, Karolíny Světlé 2, dle materiálu RK-27-2014-62, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-62.doc, RK-27-2014-62, př. 1

63. Rezignace a jmenování člena Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
M. Kružíková předložila radě kraje návrh vzít na vědomí rezignaci a jmenování člena komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1687/27/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OSH
termín: 16. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2014-63.doc, RK-27-2014-63, př. 1, RK-27-2014-63, př. 2

66. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 27/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 30. 9. 2014, v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 27/2014 dne 16. 9. 2014.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 17. 9. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz