Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2011-37

RK-28-2011-37.doc  RK-28-2011-37pr01.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-28-2011-37
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Zpracoval I. Šteklová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKrajské ředitelství police kraje Vysočina určilo priority pro výkon policejních činností na rok 2011. Základním faktorem pro určení priorit jsou kromě demografických ukazatelů zejména faktory kriminogenní a bezpečnostní situace v regionu. Nespornou součástí faktického bezpečnostního stavu regionu je dopravně bezpečnostní situace, jejímž rozborem byl určen směr výkonu policejních činností na úseku dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Hlavní prioritou s krajskou působností bude pro dopravní policii kontrola dodržování právních předpisů v nákladní a osobní dopravě podle evropských dohod, nařízení a směrnic, s cílem eliminovat protiprávní jednání účastníků silničního provozu, kteří ohrožují bezpečnost a plynulost silničního provozu. Fakticky se jedná o zaměření činnosti na kontrolu nákladní dopravy, tzn. navýšení počtu kontrol, specializaci policejních činností a maximalizaci výstupů z kontrol nákladní dopravy.
Důvodem k tomu, proč právě nákladní doprava je zvýšení počtu projíždějící tranzitní nákladní dopravy. Silniční síť v kraji Vysočina je svojí rozlohou a umístěním v ČR předurčena k tranzitní dopravě, čemuž výrazně nahrává skutečnost, že územím kraje probíhají významné komunikace mezinárodního významu, které jsou využívány všemi dopravci. V první řadě se jedná o dálnici D1, dále o silnice I. třídy č. 38, 34 a významné komunikace nižších řádů, jako např. sil. č. II/602 apod. - zpravidla se jedná o komunikace, které kopírují dálnici D1.
V posledních letech došlo v rámci celého teritoria kraje Vysočina k výraznému navýšení počtu projíždějících nákladních vozidel a to zejména na silnicích I. a II. tříd. Jednou z příčin tohoto navýšení může být snaha některých dopravců vyhnout se nově zavedeným povinnostem vyplývajících ze zavedení časového zpoplatnění na D1 a povinného užití zimní výbavy. Zde je nutné zdůraznit, že tento trend chápe Policie ČR negativně. Odklonem tranzitní nákladní dopravy z D1 dochází k nadměrnému zatížení komunikací nižšího řádu, což má negativní dopad na celkovou dopravní situaci v regionu - větší hustota provozu a s tím související vyšší nehodovost, počet dopravních přestupků a větší opotřebení pozemních komunikací.

Nehodovost
V roce 2010 došlo na území kraje Vysočina k celkem 2363 dopravním nehodám, při nichž bylo usmrceno 52 osob. Oproti roku 2009 se jedná o 51 % nárůst počtu nehod a 49 % nárůst počtu usmrcených osob. Významným způsobem se na nehodovosti podíleli řidiči nákladní dopravy, kdy tito měli účast (resp. nějakým způsobem figurovali) u 1163 dopravních nehod. Při těchto dopravních nehodách bylo zjištěno, že řidiči a dopravci významným způsobem nedodržují platné právní normy - tzv. sociální předpisy (povinné přestávky, odpočinek apod.), technický stav vozidel, zajištění nákladu, doklady k převáženému nákladu, rychlost jízdy apod.

Zavádění priority do policejní praxe v podmínkách KŘP kraje Vysočina
Vytvoření speciální pracovní skupiny
Vzhledem k velmi specializované problematice, která klade na policisty provádějící činnost na úseku kontroly silniční dopravy zvýšené nároky (zejména v oblasti znalostí právních předpisů), byla vytvořena speciální pracovní skupina. Tato skupina vznikla v únoru 2011 a její činnost a statut upravuje 22. Rozkaz ředitele Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, kterým se zřizuje pracovní tým KAMION. Pracovní tým má 21 členů a tvoří jej 7 skupin (Dálniční oddělení Velký Beranov, Oddělení silničního dohledu krajského ředitelství a Dopravní inspektoráty Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Pelhřimov). Hlavní pracovní zátěž týmu ponesou policisté z útvarů s krajskou působností, tzn. z Oddělení silničního dohledu a Dálničního oddělení, kdy každý z těchto útvarů má v týmu zařazeno 5 policistů.
Policisté, kteří byly do pracovního týmu vybráni absolvovali resortní školení ve Vyšší policejní škole MV, dále školení organizované ve spolupráci s Ředitelstvím služby dopravní policie, CSpSD (Centrum služeb pro silniční dopravu) a sdružením autodopravců ČR ČESMAD. Celková časová dotace na školení byla v řádech týdnů.

Technické vybavení pracovní skupiny - nezbytné
Pro výkon činností na úseku kontroly silniční dopravy je jedním z hlavních předpokladů vybavení jednotlivých skupin týmu základním technickým, hardwarovým a softwarovým zajištěním. V současné době je vybavenost týmu na cca 50 % nezbytného základu.
Pro informaci - nezbytné základní vybavení je:
a) Vyhodnocovací program - software pro vyhodnocování tachografických kotoučků. Z uživatelské praxe jednoznačně vyplývá, že pro potřeby Policie ČR je nejvhodnější software TaGra. Tento program je speciálně vyvinutý pro kontrolní pracovníky a pro používání při silničních kontrolách. Vlastní práce s programem TAGRA je jednoduchá - stačí načíst data z digitálního tachografu, nebo z karty řidiče (resp.naskenovat tachografový kotouček ) a program již sám vyhodnotí, nakolik řidič dodržel příslušné předpisy. Zaučený pracovník je schopen s programem TAGRA naskenovat a vyhodnotit v průměru osmdesát kotoučků za hodinu.
b) Downloadkey Box TDT - umožňuje stažení dat z tachografu a prostřednictvím tachografu také z karet a jejich přenos, případně archivaci
c) Notebook a multifunkční zařízení (scanner, kopírka, tiskárna) - umožňuje práci s vlastním vyhodnocovacím softwarem. Veškerá administrativa spojená s kontrolou, včetně uložení sankce se zpracuje na místě samotném.
d) Dokumentační technika - digitální fotoaparát s SD kartou. Pro potřeby dokumentace zjištěných přestupků.
e) Digitální hloubkoměr - zařízení na měření hloubky dezénu pneumatik
f) Měřící zařízení na měření výšky a délky vozidel
g) Šablony pro vyhodnocení tachografových kotoučků - ruční alternativa vyhodnocovacího software - užívá se při kontrole jednotlivých kotoučků.
h) Digitální minikamery s SD kartou do vozidel - dokumentace přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu za jízdy.
Předpokladem úplné výbavy je užívání pojízdných mobilních kanceláří - vozidla VW
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dar Krajskému ředitelství policie Kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2011-37, př. 1 ve výši 3 000 000 Kč. Finanční krytí tohoto daru je navrhováno z dosud nerozpočtovaných příjmů z titulu propadlých kaucí od dopravců. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na straně příjmů i výdajů rozpočtu kraje.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00168.0001
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6172 Činnost regionální správy, položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek) rozpočtu kraje o částku 3 000 000 Kč na poskytnutí daru dle materiálu RK-28-2011-37, př. 1;
* rozhodnout poskytnout dar Krajskému ředitelství policie Kraje Vysočina, IČO 72052147 dle materiálu RK-28-2011-37, př. 1.
OdpovědnostOSH, OE
Termín 20. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz