Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2011-32

RK-28-2011-32.doc  RK-28-2011-32pr01.doc  RK-28-2011-32pr02.xls
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-28-2011-32
NázevUkončení projektu Vysočina 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
Zpracoval M. Vencovská
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření projektu Vysočina 21 - Propagace a realizace MA21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina (dále jen projekt ), který byl podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP).
Realizace projektu probíhala od 15. 4. 2009 do 15. 4. 2011. Projekt byl úspěšně ukončen, byly zrealizovány všechny naplánované aktivity a splněny všechny indikátory. Přehled realizovaných aktivit je obsahem materiálu RK-28-211-32, př. 1.
Původně plánovaný rozpočet projektu činil 1 170 000 Kč (1 000 000 Kč dotace MŽP, 170 000 Kč spolufinancování Krajem Vysočina). Na základě tohoto rozpočtu byly Kraji Vysočina poskytnuty ze strany MŽP finanční prostředky ve výši 900 000 Kč. Celkové způsobilé výdaje projektu činí reálně 993 482,50 Kč. Finanční prostředky poskytnuté MŽP dle Smlouvy o poskytnutí podpory ze dne 15. 4. 2009 budou tvořit 85, 5% celkových uznatelných výdajů projektu, tj. v tomto případě 849 427,50 Kč. Kraj je tedy povinen v souladu s Manuálem pracovních postupů poskytovateli grantu a na základě žádosti o jejich vrácení vrátit finanční prostředky ve výši 50 572 Kč.
Přehled finančních prostředků vynaložených při realizaci projektu je obsahem materiálu RK-28-2111-32, pr. 2.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace o úspěšné realizaci projektu dle materiálu RK-28-2011-32, př. 1 a schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 6402 - Finanční vypořádání minulých let o částku 50 572 Kč při současném snížení § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 50 572 Kč určenou na vrácení nevyčerpaných prostředků na MŽP.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace o úspěšné realizaci projektu dle materiálu RK-28-2011-32, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 6402 Finanční vypořádání minulých let o částku 50 572 Kč při současném snížení § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 50 572 Kč.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
Termín 22. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz