Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2011-31

RK-28-2011-31.doc  RK-28-2011-31pr01.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-28-2011-31
NázevNávrh smlouvy o úvěru na pořízení strojních investic pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci v roce 2011
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 12. 4. 2011 projednávala materiál RK-13-2011-05. Součástí finančního plánu je i obnova strojního vybavení u KSÚSV v roce 2011. K zajištění finančního krytí strojních investic je zapotřebí investiční úvěr. Rada kraje usnesením č. 0550/13/2011/RK ze dne 12. 4. 2011 souhlasila se záměrem zadat výběrové řízení na úvěr na pořízení strojních investic a uložila řediteli KSÚSV předložit návrh smlouvy o úvěru, která bude uzavřena s vybraným uchazečem na základě výběrového řízení k vydání souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru. Na poskytovatele úvěru bylo provedeno výběrové řízení, jehož výsledkem je návrh úvěrové smlouvy, která je součástí materiálu
RK-28-2011-31, př.1. Dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je k uzavření smlouvy o úvěru nutný souhlas zřizovatele (Rada Kraje Vysočina).
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením smlouvy o úvěru s Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 na obnovu strojních investic u KSÚSV pro rok 2011 dle materiálu RK-28-2011-31, př.1.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky. Uzavřením smlouvy o úvěru na obnovu strojních investic bude splněn jeden z úkolů uložených řediteli KSÚSV usnesením č. 0550/13/2011/RK.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o úvěru s Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 na obnovu strojních investic u KSÚSV pro rok 2011 dle materiálu
RK-28-2011-31, př. 1.
Odpovědnost ODSH a KSÚSV
Termín do 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz