Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2011-25

RK-28-2011-25.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-28-2011-25
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
Zpracoval A. Vidláková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuMŠMT ČR vyhlásilo výzvu pro předkládání individuálních projektů krajů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků.
Kraj Vysočina předložil zpracovanou benefitovou žádost, která byla schválena usnesením Rady kraje Vysočina č. 1059/23/2009/RK. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR došlo ke krácení rozpočtu projektu na částku v celkové maximální výši 19 945 501,40 Kč. Změna rozpočtu i změna projektu byla schválena usnesením Rady kraje Vysočina č. 0006/02/2010/RK. Z projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt budou hrazeny služby primární prevence a metodická podpora systému primární prevence. Služby primární prevence budou poskytovány a financovány z evropských prostředků od 30. 04. 2010 do 31. 01. 2013.
Na základě výběrového řízení, které odbor sociálních věcí provedl, byly uzavřeny smlouvy s jednotlivými poskytovateli a na základě faktur bude kraj proplácet poskytování zmíněných služeb primární prevence.
Návrh řešení V srpnu 2011 byla účelová neinvestiční dotace zaslaná MŠMT ČR ve výši 1 256 108,35 Kč připsána na zvláštní bankovní účet, který byl k tomuto účelu zřízen.
S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu zvláštního účtu tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, jehož realizaci Kraj Vysočina zahájil.
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 1 256 108,35 Kč, která byla připsána na zvláštní účet projektu dne 25. 8. 2011.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Primární prevence o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 1 256 108,35 Kč určenou na financování projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt .
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 30. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz