Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2011-24

RK-28-2011-24.doc  RK-28-2011-24pr01.doc  RK-28-2011-24pr02.doc  RK-28-2011-24pr03.doc  RK-28-2011-24pr04.doc  RK-28-2011-24pr05.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-28-2011-24
NázevRealizace projektu Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina
Zpracoval K. Mayerová, P. Pavlinec, J. Krotký
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuNa jednání Rady Kraje Vysočina dne 13. června 2011 bylo usnesením č. 1044/21/2011/RK schváleno zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina . Veřejná zakázka byla uveřejněna pod evidenčním číslem (ISVZ US) - 60061754.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka softwarového vybavení pro vnitřní integraci úřadu. Jedná se o novou emailovou infrastrukturu (MS Exchange Groupware), logovací portál (NetIQ), úprava spisové služby a ekonomiky (poukazy) Gordic Ginis, webové portálové řešení MS Sharepoint a nový elearningový portál. Veřejná zakázka je financována z rozpočtu kraje a z Integrovaného operačního programu (IOP) v rámci projektu Vnitřní integrace úřadu v Kraji Vysočina.
Lhůta pro podání nabídek do nadlimitní veřejné zakázky byla zadavatelem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, stanovena do 10. 8. 2011 do 10:00 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 11. 8. 2011. Z jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami pro nadlimitní veřejnou zakázku byl sepsán protokol, který je uveden v příloze č. 1 materiálu RK-28-2011-24. Nabídky, které vyhověly kontrole podle ust. § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, byly komisí pro otevírání obálek s nabídkami zařazeny do dalšího posouzení a hodnocení nabídek.
První jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek se uskutečnilo dne
11. 8. 2011. Z prvního jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek byl vyhotoven protokol, který je uveden v příloze č. 2 materiálu RK-28-2011-24. V rámci prvního jednání hodnotící komise byla posouzena také kvalifikace uchazečů o nadlimitní veřejnou zakázku. Z tohoto posouzení byl pořízen Protokol o posouzení kvalifikace uchazečů, který je předkládán v materiálu RK-28-2011-24, př. 4.
Dne 29. 8. 2011 proběhlo druhé jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Protokol z tohoto jednání je uveden v příloze č. 3 materiálu RK-28-2011-24.
O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla hodnotící komisí pořízena Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, která je radě kraje předložena v materiálu
RK-28-2011-24, př. 5. Součástí této zprávy je i doporučení komise zadavateli o výběru nejvhodnějších nabídek k plnění předmětu veřejné zakázky.
Návrh řešení Dále podle čl. 6 odst. 11 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 16/10 ze dne 21. 12. 2010 přísluší rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek radě kraje. Odbor informatiky doporučuje radě kraje rozhodnout o nejvhodnějších nabídkách pro uvedenou veřejnou zakázku podle doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle materiálu RK-28-2011-24, př. 5 a odboru informatiky uložit zajištění oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájení jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
StanoviskaOddPKŽÚ - nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby Vnitřní integrace úřadu v kraji Vysočina dle materiálu RK-28-2011-24, př. 5;
rozhoduje
vybrat nabídky uchazečů v jednotlivých částech zakázky dle přílohy č. 5 jako nejvhodnější nabídky pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Vnitřní integrace úřadu v kraji Vysočina ;
ukládá
odboru informatiky zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
Odpovědnost OI
Termín 30. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz