Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2011-21

RK-28-2011-21.doc  RK-28-2011-21pr01.doc  RK-28-2011-21pr02.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-28-2011-21
NázevSouhlas s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
Zpracoval J. Komínová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě Kraje Vysočina je předkládán návrh na udělení souhlasu s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě.
Ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky při Svatém stolci ve Vatikánu se Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace i v letošním roce přihlásilo k účasti na 36. ročníku výstavy 100 PRESEPI , která se koná v termínu od 25. 11. 2011 do 8. 1. 2012 v Římě.
Jedná se o prestižní výstavu betlémů pocházejících nejen z území Itálie, ale i z dalších zemí světa. Betlémy na základě přihlášek posuzuje porota. V letošním roce bude sbírky Kraje Vysočina reprezentovat betlém s větrníkem od architekta Josefa Macholána, bližší specifikace viz materiál RK-28-2011-21, př. 1. Pojištění sbírkového předmětu při převozu a během výstavy zajistí Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace na základě pojistné smlouvy.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po projednání s ředitelem Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace navrhuje radě kraje v souladu se zřizovací listinou a organizačním řádem udělit souhlas s vývozem a prezentací betlému ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2011-21, př. 1, na výstavě 100 PRESEPI v Římě konané od 25. 11. 2011 do 8. 1. 2012 (s vývozní lhůtou od
23. 11. 2011 do 13. 1. 2012).
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace vyřídí Povolení Ministerstva kultury České republiky k vývozu sbírkového předmětu do zahraničí dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem k vývozům sbírkových předmětů do zahraničí v režimu zákona č. 122/2000 Sb. Zde je doporučeno, aby ke standardním žádostem o vývoz sbírkových předmětů ze sbírek ve vlastnictví krajů a obcí bylo přiloženo písemné vyjádření vlastníka, že byl s vývozem sbírkových předmětů v době trvajícího sporu firmy Diag Human s Českou republikou seznámen viz RK-28-2011-21, př. 2.
Účast na výstavě je v souladu s plánem činnosti muzea na tento rok, a představuje jedinečnou záležitost prezentace betlému z Kraje Vysočina v průběhu vánočního období na výstavě v Itálii. Nápaditost a originalita Macholánových betlémů pramení i z autorova působení na poli architektonickém i designovém. Macholánovo dílo se před čtyřmi roky uzavřelo, ale odkaz tvůrce, oč nenápadnějšího o to hlubšího, je dnes oceňován. Bronzová medaile pro papírový betlém z této výstavy v roce 2008 za dílo prezentující hlubokou symboliku vztahů - roviny lidské a božské je dokladem jejich úspěšnosti.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
v době trvajícího sporu firmy Diag Human s Českou republikou s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-28-2011-21, př. 1, na výstavě 100 PRESEPI v Římě konané od 25. 11. 2011 do
8. 1. 2012 (s vývozní lhůtou od 23. 11. 2011 do 13. 1. 2012).
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 16. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz