Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2011-16

RK-28-2011-16.doc  RK-28-2011-16pr01.doc  RK-28-2011-16pr02.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-28-2011-16
NázevZadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Rozšíření Datového skladu kraje Vysočina
Zpracoval D. Buřičová, M. Nachtnebel, P. Pavlinec, J. Krotký
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuOdbor analýz a odbor informatiky připravily výběrové řízení na dodávku a realizaci projektu Rozšíření datového skladu kraje Vysočina - projekt spolufinancovaný v rámci Integrovaného operačního programu.
Veřejná zakázka na projekt byla zveřejněna již 15. 4. 2011 pod evidenčním číslem 60058752 (o zadání této veřejné zakázky rozhodla rada kraje usnesením č. 0564/13/2011/RK dne 12. 4. 2011). Byla rozdělena na tři komodity, uchazeči se mohli účastnit kterékoliv z nich. V konečném důsledku rozhodl zadavatel usnesením č. 1083/23/2011/RK pro Komoditu 1 (analýza nestrukturovaných dat) zadávací řízení zrušit, pro Komoditu 2 (datové tržiště ekonomika) a pro Komoditu 3 (rozšíření datového skladu) zadavatel rozhodl o výběru uchazečů.
Rada kraje současně tímto usnesením uložila odboru analýz připravit podklady na nové výběrové řízení pro Komoditu 1.
Přepracovaná zadávací dokumentace pro Komoditu 1 byla předložena (v souladu s pravidly uvedenými v příručce pro žadatele o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu) ke schválení Centru pro regionální rozvoj, které ji schválilo.
Návrh řešení Radě kraje se doporučuje:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky Rozšíření datového skladu kraje Vysočina v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-28-2011-16, př. 1;
* jmenovat členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-28-2011-16, př. 2;
* stanovit, že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami plní hodnotící komise;
* a stanovit, že kvalifikaci posoudí hodnotící komise.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Rozšíření datového skladu kraje Vysočina v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-28-2011-16, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-28-2011-16, př. 2;

stanoví
* že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky na dodávku Rozšíření datového skladu kraje Vysočina plní hodnotící komise;
* že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky na dodávku Rozšíření datového skladu kraje Vysočina posoudí hodnotící komise.
Odpovědnost odbor analýz, odbor informatiky
Termín 31. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz