Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2011-15

RK-28-2011-15.doc  RK-28-2011-15pr01.doc  RK-28-2011-15pr02.xls
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-28-2011-15
NázevNávrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší náklady na úhradu projektové dokumentace vztahující se k akci - Nemocnice Pelhřimov - demolice objektů, úprava vjezdů a ostatních objektů hrazené Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací (dále nemocnice), a vedené nemocnicí na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Jedná se o nedokončený nemovitý majetek, který podle § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nemocnice nabyla pro svého zřizovatele.
Tato investiční akce byla realizovaná v období prosinec 2010 až květen 2011 a investorem byl kraj Vysočina. Dne 14. 6. 2011 byl vydán kolaudační souhlas, nemovitý majetek byl zařazen
do užívání a celková pořizovací cena musí vstoupit na majetkové účty kraje, jejíž nedílnou součástí jsou veškeré náklady související s pořízením stavby včetně nákladů na úhradu projektové dokumentace ve výši 132 000 Kč.
Předkládaný materiál dále řeší užívání movitého majetku, a to dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku a ostatního movitého majetku, který byl krajem pořízen v souvislosti s realizací akce Nemocnice Pelhřimov - demolice objektů, úprava vjezdů
a ostatních objektů . Tento majetek bude předán nemocnici k hospodaření.
Návrh řešení Předkládaný Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, řeší vyjmutí nákladů z účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek z hospodaření nemocnice o celkové pořizovací ceně 132 000 Kč - jde o část nákladů souvisejících s pořízením projektové dokumentace vztahující se k akci - Nemocnice Pelhřimov - demolice objektů, úprava vjezdů a ostatních objektů . Výše uvedené náklady se touto operací stanou součástí hodnoty nemovitosti - stavebních a inženýrských objektů v areálu nemocnice.
Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dále řeší předání movitého majetku Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci k hospodaření. Hodnota movitého majetku předaného k užívání je následující:
* dlouhodobý hmotný majetek v jednotkové pořizovací ceně nad 40 000 Kč včetně
v celkové pořizovací ceně 1 736 325,30 Kč;
* drobný dlouhodobý hmotný majetek v jednotkové ceně 3 000 - 40 000 Kč v celkové pořizovací ceně 88 710,34 Kč;
* drobný dlouhodobý hmotný majetek v jednotkové ceně do 3 000 Kč v celkové pořizovací ceně 232 308,56 Kč.
Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2011-15,
př. 1, RK-28-2011-15, př. 2.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Odbor majetkový souhlasí s návrhem řešení dle materiálu RK-28-2011-15.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-28-2011-15, př. 1, RK-28-2011-15, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín do 31. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz