Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2011-11

RK-28-2011-11.doc  RK-28-2011-11pr01.doc  RK-28-2011-11pr02.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-28-2011-11
NázevZměna usnesení 0251/04/2008/ZK
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje usnesením 0251/04/2008/ZK rozhodlo uzavřít smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou a obcí Kozlov, v níž se současní vlastníci komunikace (v případě města Ledeč nad Sázavou i pozemků pod komunikací) zaváží, že do 90 dnů ode dne právní moci správního rozhodnutí, kterým bude uvedená komunikace zařazena do silniční sítě silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina, uzavřou darovací smlouvy, kterými bude převedeno do vlastnictví kraje Vysočina těleso komunikace, včetně pozemků na katastrálním území Vrbka u Ledče nad Sázavou, obec Ledeč nad Sázavou.
K naplnění usnesení dosud nedošlo a náměstek hejtmana Ing. Libor Joukl se snažil hledat cestu k optimálnějšímu řešení záležitosti.
Jednalo se o poměrně nestandardní postup při převodu pozemních komunikací mezi vlastníky, kdy standardem je převod včetně všech pozemků pod mimi jak v situacích kdy přebírajícím je kraj tak v situacích kdy přebírajícím je obec. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o převzetí pozemní komunikace s nevypořádanými vlastnickými vztahy k pozemkům pod ní. Pozemky na území města Ledeč nad Sázavou v k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou byly vypořádány částečně, v k.ú. Souboř vůbec. Rovněž pozemky na území obce Kozlov v k.ú. Kozlov u Ledeč nad Sázavou nebyly vůbec vypořádány.
Od doby přijetí usnesení zastupitelstva kraje došlo k digitalizaci katastru nemovitostí v daném území a současný stav nevypořádaných pozemků je uveden v materiálu
RK-28-2011-11 př.1. vyplývá z něj, že v případě naplnění usnesení zastupitelstva kraje by se Kraj Vysočina zavázal převzít do svého vlastnictví pozemní komunikaci postavenou na pozemcích jiných vlastníků v celkové výměře 15 051 m2. Majetkoprávní vypořádání pozemků by pro rozpočet Kraje Vysočina znamenalo výdaje ve výši cca 810 000 Kč (uvažováno v cenách dle platných oceňovacích předpisů - úřední ceny, přičemž většina pozemků je ve vlastnictví ČR - Lesů České republiky s.p., které dle svých vnitřních předpisů prodávají pozemky pouze za ceny tržní dle znaleckého posudku) + související výdaje spojené s výkupy. Další zatížení rozpočtu kraje by bylo způsobeno odvody na vynětí pozemků z lesního půdního fondu. Pod silnicí jsou lesní pozemky v celkové výměře 4 308 m2 a výše odvodů je odhadována na cca 144 000 - 206 000 Kč.
Návrh řešení OM předkládá návrh na doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0251/04/2008/ZK tak, že uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převzetí místní komunikace do vlastnictví Kraje Vysočina bude podmíněno předchozím majetkoprávním vypořádáním pozemků pod ní ze strany budoucích dárců a všechny pozemky pod předmětnou komunikací budou předmětem následného samostatného převodu.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zněním usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0251/04/2008/ZK tak, že text
Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou a obcí Kozlov, v níž se současní vlastníci komunikace (v případě města Ledeč nad Sázavou i pozemků pod komunikací) zaváží, že do 90 dnů ode dne právní moci správního rozhodnutí, kterým bude uvedená komunikace zařazena do silniční sítě silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina, uzavřou darovací smlouvy, kterými bude převedeno do vlastnictví kraje Vysočina těleso komunikace, včetně pozemků na katastrálním území Vrbka u Ledče nad Sázavou, obec Ledeč nad Sázavou
se nahrazuje textem
Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Kozlov na straně budoucích dárců a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného, v nichž se smluvní strany zaváží, že do 90 dnů ode dne právní moci správního rozhodnutí, kterým bude pozemní komunikace spojující silnici III/01831 (křižovatka severně od obce Kozlov) a silnici II/399 (křižovatka jižně od místní části města Ledeč nad Sázavou s názvem Vrbka) zařazena do silniční sítě silnic II. a III. třídy na území Kraje Vysočina, uzavřou darovací smlouvy, kterými bude převedeno do vlastnictví Kraje Vysočina těleso této pozemní komunikace, za předpokladu předchozího majetkoprávního vypořádání všech pozemků ležících pod touto pozemní komunikací ze strany budoucích dárců a uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách o jejich převodu do vlastnictví Kraje Vysočina .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz