Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2011-07

RK-28-2011-07.doc  RK-28-2011-07pr01.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-28-2011-07
NázevDodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o úpravě smluvních podmínek nájmu nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina užívaného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací na základě nájemní smlouvy.
Rada kraje schválila svým usnesením 586/19/2003/RK ze dne 3. 6. 2003 mimo jiné i smlouvu o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (jako pronajímatelem) a zdravotnickým zařízením Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací (jako nájemcem).
Dodatek nájemní smlouvy uzavíraný s Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-28-2011-07, př. 1 obsahuje desetiletou dobu nájmu u nemovitostí, které budou dotčeny realizací projektu revitalizace parku nemocnice v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 27. OPŽP, a to po dobu 10 let ode dne ukončení realizace projektu.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít Dodatek č. 11 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-28-2011-07, př., kterým se upravuje soupis nemovitostí s desetiletou dobou nájmu z důvodu realizace projektu revitalizace parku nemocnice v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 27. OPŽP.
Kompetenční příslušnost k tomuto právnímu úkonu je podle § 59 odst. 1 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazena radě kraje.
StanoviskaOZ souhlasí s dodatkem č. 11 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí dle materiálu
RK-28-2011-07, př. 1
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace souhlasí s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých dle materiálu RK-28-2011-07, př. 1.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 11 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-28-2011-07, př. 1.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor majetkový
Termín 30. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz