Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 39/2010 - 07.12.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Vyřazení stavby parkoviště v k. ú. a obci Telč
03Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce výtahů
04Výběrové řízení na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Jinošov I.
05Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
06Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
07Zřízení věcného břemene v k. ú. Heroltice u Jihlavy
08Souhlas s umístěním sídla společnosti v k. ú. a obci Třebíč
09Veřejná zakázka na stavební práce Pavilon urgentní a intenzivní péče
10Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
11Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
12Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci působnosti oddělení řízení lidských zdrojů za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010
13Areál Věžní 26 Jihlava - změny pro rok 2011
14Detašované pracoviště - Úřad práce Žďár nad Sázavou
15Vyřazení vozidla z majetku kraje
16Převod zůstatků na zvláštních účtech na splátku kontokorentního úvěru - rozpočtové opatření
17Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR a ze státních fondů v závěru roku 2010
18Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 2. pololetí 2010
19Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v kraji Vysočina a pro domovy pro seniory zřizované obcemi
20Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VI - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
21Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
23Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Čermákovy louky
24Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Dědkovo
25Smlouva o partnerství s Mykologickým klubem Jihlava
26Změna harmonogramu prací u schválených žádostí do OPŽP projektu Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - druhá etapa
27Odvolání ředitelky Domu dětí a mládeže Junior, Tyršova 793, Chotěboř; ředitele Domu dětí a mládeže Hrádek 694, Třebíč; ředitele Domu dětí a mládeže Masarykovo náměstí 2190, Bystřice nad Pernštejnem; ředitelky Základní umělecké školy Zahradní 622, Bystřice
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
29Jmenování ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
30Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
31Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2010
32Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
33Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
34Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
35Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč v rámci působnosti odboru školství, mládeže a sportu za období od 1. 7. 2010 do 30. 11. 2010
36Stanovení platu ředitele příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
37Změna investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2010
38Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Pelhřimov na rok 2010
39Úprava rezervního fondu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2010
40Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
41Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
42Souhlas s prodloužením výpůjček sbírkových předmětů Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
43Projektový záměr Krajské knihovny Vysočiny AKS Clavius REKS pro neprofesionální knihovny v okrese Havlíčkův Brod
44Projektový záměr Krajské knihovny Vysočiny Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky kraje Vysočina
45Projektový záměr Krajské knihovny Vysočiny Počítačová gramotnost
46Projektový záměr Krajské knihovny Vysočiny V knihovně jsme jako doma IV.
47Odvolání ředitele Hradu Kámen, příspěvkové organizace
48Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
49Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
50Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - návrh na poskytnutí peněžitého daru Sboru dobrovolných hasičů Petrovice
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Horolezeckému klubu Vysočiny.
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Petru Svobodovi.
54Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011
55Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v rámci realizace projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
56Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
57Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
58Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0084
59Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
60Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu č. CZ.1.07/1.1.01/02.0043 v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
61Zpráva o zahájení realizace projektu KVALITA 10
62Fond Vysočiny - změna podmínek realizace projektu příjemce Miroslav Hort
63Návrh rozpočtového opatření - přijetí zálohové platby na globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
64Návrh na provedení rozpočtového opatření u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
65Veřejná zakázka na služby: SJ propojení kraje Vysočina - 2 - vypracování projektové dokumentace na stavbu: II/410 Jemnice - Menhartice a II/410 Menhartice - hranice kraje , DSP a inženýrská činnost
66Veřejná zakázka na služby: SJ propojení kraje Vysočina - 2 - vypracování projektové dokumentace na stavbu: II/360 Štěpánovice - Výčapy , II/360 Výčapy - Slavice a II/360 Slavice - Střítež , DSP a inženýrská činnost
67Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace ze státního rozpočtu poskytnutá v rámci Programu péče o krajinu pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny
68Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2010
69Ukončení projektu Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
70Návrh na změnu investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
71Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví včetně změny závazných ukazatelů na kapitole Zdravotnictví
72Návrh na rozpočtové opatření u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace včetně změny závazných ukazatelů
73Hmotná zainteresovanost ředitelů zdravotnických zařízení
74Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
75Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
76Návrh rozpočtového opatření - Nemocnice Třebíč dotační program Rezidenční místa 2010
77Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
78Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
79Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
80Projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov - dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu
81Stanovení počtu zaměstnanců kraje
82Zrušení zadávacího řízení pro projekt Technologické centrum , realizovaného v rámci IOP
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz