Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 28/2010 - 07.09.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování nemovitého majetku v k. ú. Velká Zdobnice
03Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
04Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
05Prodej pozemků v k. ú. Krnčice a obci Nové Syrovice
06Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
07Předání pozemku v k. ú. a obci Břevnice k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Domov pro seniory Havlíčkův Brod
08Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu- k.ú. Horní Kosov, obec Jihlava
09Věcné břemeno pro přeložku telekomunikačních kabelů v k. ú. Týn u Třebíče
10Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice
11Vzájemné darování pozemků v k. ú. Opatov u Jihlavy a obci Opatov
12Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
13Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/360 Štěpánovice - Vacenovice
14Majetkoprávní vypořádání silnice III/1316 Jihlava - Zborná
15Zahájení jednání o koupi pozemku v k.ú. a obci Habry
16Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
17Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
18Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
19Nevyužití předkupního práva k pozemku v k.ú. Telč
20Darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř a v k. ú. a obci Chotěboř
21Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu, změna usnesení 0191/03/2009/ZK
22Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1
23Projekt Snižování energetické náročnosti - změna termínu podání projektu
24Porušení rozpočtové kázně příjemce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrum hasičského hnutí Přibyslav
25Globální granty kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - změny ve Smlouvách o realizaci grantového projektu
26Porušení rozpočtové kázně příjemce Chaloupky, o.p.s., školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání
27Výsledky veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina
28Poskytnutí dotací na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací dle Zásad Zastupitelstva kraje 11/08 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
29Profil kraje Vysočina - září 2010
30Projekt Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+
31Výsledky 3. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
32Výsledky 3. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
33Výsledky 3. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
34Promíjení povinnosti odvodu finančních prostředků poskytnutých v rámci OP VK
35Projektové záměry - mimořádná výzva na strategické projekty Central Europe
36Projekt - Pavilon urgentní a intenzivní péče
37Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
38Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
39Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o souhlas s podáním žádosti o dotaci s následnou realizací - projekt Revitalizace parku v Novém Městě na Moravě
40Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru
41Návrh na úpravu zřizovacích listin zdravotnických zařízení zřizovaných krajem
42Návrh na zapojení vráceného nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty do rozpočtu kraje
43Odvolání a jmenování člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
44Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2009
45Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku
46Finanční podpora městům s památkami světového kulturního UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
47Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
48Udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
49Porta Culturae - společný česko-rakouský projekt v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
50Smlouva o připojení k páteřní optické síti ROWANet
51Smlouva o společném postupu mezi Vysočinou a Městem Třebíč, pokládka optického kabelu metropolitní sítě MAN Třebíč
52ICT Standard - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika
53Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při budování Regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje, kraje Vysočina, jejím rozšiřování, při rozvoji Technologického centra Plzeňského kraje a kraje Vysočina
54II/392 Velké Meziříčí - Tasov, výběr zhotovitele stavby
55Smlouvy o převodu investorství
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
57Předložení projektů z oblasti dopravy do OP EÚS Rakousko - ČR
57upr1Předložení projektů z oblasti dopravy do OP EÚS Rakousko - ČR
58Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
59Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
60Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (2. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
61Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje vybraných oblastí na SPŠS Havlíčkův Brod
62Změna usnesení zastupitelstva kraje
63Studie dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
63upr1Studie dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
64Změny ve zřizovací listině
65Zrušení části usnesení a návrh na poskytnutí účelové investiční dotace na dofinancování akce Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště
66Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na podporu akce Týdny pro duševní zdraví 2010
67Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
68Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost na dofinancování činnosti Občanské sdružení Heřmánek - zřízení Domu na půl cesty Jihlava
69Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb v kraji vysočina
70FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách
71Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, soudní náhrady, pohledávky
72Návrh na zařazení nové akce ÚSP Křižanov - havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7, návrh na provedení rozpočtového opatření
73Návrh partnerství v projektu Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz