Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 25/2011 - 09.08.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem a následný převod části pozemku
03Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
04Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
05Zřízení věcného břemene v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
06Smlouva o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Opatov na Moravě
07Nabytí pozemku v k. ú. Herálec do vlastnictví Kraje Vysočina
08Nabytí pozemků v k. ú. Krahulčí u Telče a obci Krahulčí a v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín
09Vzájemné darování pozemků v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice
10Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
11Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
12Nabytí pozemků pro stavby II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-029 a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031
13Darování pozemku v k. ú. a obci Vysoká
14Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
15Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
16Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina
17Prodej pozemku v k. ú. Chyška a obci Úsobí
18Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce výtahů
19Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba , změna usnesení č. 0217/06/2010/RK
20Darování pozemků do vlastnictví obce Borač a městyse Nedvědice
21Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
22Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
23Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Hosov a obci Jihlava
24Zařazení nové akce OA Pelhřimov - Oprava venkovní kanalizace, havárie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
25Žádost vlastníků pozemků pod silnicí III/35319 v k. ú. a obci Daňkovice o poskytnutí bezdůvodného obohacení
26Prodej pozemků v k. ú. a obci Bransouze
27Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna přílohy M 6 a M 7
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - převedení akce Dětský domov Humpolec - Rekonstrukce střechy a podkroví z přílohy M1 do přílohy M5
29Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Nemovitý majetek - změna z M 5 do M 1
30Přijetí daru pozemků a darování staveb v k. ú. Kamenice nad Lipou
31Změna usnesení 1348/28/2010/RK ve znění usnesení 0322/09/2011/RK - majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1
32Informace o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně a žádost o prominutí tohoto penále
33Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a žádost o prominutí penále
34Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012
35Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - červen 2011
36Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 4. do 30. 6. 2011
37Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením realizace projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
38Návrh na poskytnutí věcného daru - CD s nahrávkou Mahlerovy symfonie
38upr1Návrh na poskytnutí věcného daru - CD s nahrávkou Mahlerovy symfonie
39Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace v rámci programu Muzea a galerie na Vysočině on-line financovaného z ROP JV
40Návrh smlouvy o spolupráci
41Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce pIšQworky 2011
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí 2011
43FOND VYSOČINY: Bioodpady 2011 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
44Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina
45Projekt II/402 Třešť - křiž. s I/38: rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
46Rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - projekt II/353 Bohdalov - obchvat
47Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011
48Změna č. 1 investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2011
49Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/35314 Nové Město na Moravě - Tři studně
50Zrušení veřejné zakázky II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
52Návrh dotace na projekt Vzdělávání s handicapem - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
53Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP na projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
54Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
55Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
56Podpora učebních oborů - motivační stipendia
57Změny ve školském rejstříku
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje
59Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
60Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
61Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na globální granty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
62Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
63Změna přílohy žádosti v projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings
64Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
65Změna přílohy žádosti v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network
66Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.09/01.0019
67Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0031) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
68FOND VYSOČINY - zrušení usnesení rady kraje č. 1209/24/2011/RK
69Projekty C-Plus a Clusters-Cord
70Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
71Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
72Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2011
73Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2011
74Informace o zřízení Projektu implementace ERP systému ve zdravotnických zařízených zřizovaných krajem Vysočina
75Souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí finančního účelových darů pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
76Souhlas k nabytí majetku dědictvím pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
77Souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí finančního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
78Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2011 - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
78upr1Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2011 - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
79Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
80Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
81Výsledek veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy - Hygienické potřeby
82Předložení závěrečné žádosti o platbu na akci Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč vedené u Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pod registračním číslem projektu CZ.1.11/3.4.00/02.00599
83Žádost o schválení smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
84Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
85Dodatky ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s.
86Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor
87Čestné prohlášení k prodeji pozemku
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz