Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 18/2009 - 26.05.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu III/03811 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811
03Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
04Prodej pozemku v k. ú. a obci Mohelno
05Uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemku pro stavbu III/3993 Naloučany - most ev. č. 3993-1
06Uzavření smlouvy zakládající Ministerstvu zemědělství ČR - Pozemkovému úřadu Žďár nad Sázavou provedení stavby na pozemcích kraje Vysočina
07Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
08Uzavření smlouvy zakládající právo investora provést stavbu v rámci přípravy stavby III/3992 Krokočín most 3992-1
09Uzavření smluv zakládajících právo investorů provést stavbu v rámci přípravy stavby III/4104 Loukovice průtah
10Výkup pozemku v k. ú. Kouty u Bojiště
11Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
12II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - zřízení předkupního práva k nabývaným pozemkům
13Koupě pozemku v k. ú. a obci Blatnice - žádosti spoluvlastníků o zvýšení schválených výkupních cen
14Změna názvu akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1
15Smlouva o výpůjčce na nemovitý majetek v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
16Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
17II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - zřízení věcného břemene
18Žádost o sepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k .ú. Záblatí u Osové Bítýšky
19Smlouva zakládají právo kraje Vysočina provést stavbu na pozemku jiného vlastníka - k. ú. Jihlava
20Smlouva zakládají právo kraje Vysočina provést stavbu na pozemku jiného vlastníka - k. ú. Přibyslav
21Studie využití a adaptace objektu č. 6 v bývalém areálu Kasáren Jana Žižky v Jihlavě
22Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina IV. - eGON Centrum, datové schránky
23Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
24Stanovení termínů jednání na II. pololetí 2009
25Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2008
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
27Veřejná zakázka na služby na akci Severojižní propojení kraje Vysočina - 2 - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
28Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
29Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/3993 Naloučany - most - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
30Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi
31Návrh na stanovení platu ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
32Návrh na provedení rozpočtového opatření - zvýšení nákladů na zimní údržbu a škody po zimě v roce 2009
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace
34Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotací na projekty technické pomoci realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
35Penále za porušení rozpočtové kázně projektu reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.1/2182
36Přihláška kraje Vysočina do soutěže o cenu Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě pro rok 2009
37Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
38Penále za porušení rozpočtové kázně projektu reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.1/1110
39Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Vysočina 21 Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina
40Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí
41Tvorba a použití peněžních fondů Střední průmyslové školy Jihlava v roce 2009
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední průmyslové školy Třebíč
43Stanovení mzdy ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství
44Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
45Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy
47Působení lektora francouzského jazyka na Vysočině ve školním roce 2009/2010
48Smlouva o partnerství
49Konkurs na funkci ředitele Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
52Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - duben 2009
53Opatření při řešení převodu dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic
54Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2009 pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p. o.
55Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávacích akcí
56Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
57Návrh finančního plánu Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, na rok 2009 včetně návrhu rozpočtového opatření
58Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
59Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací
60Návrh finančního plánu Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2009 včetně návrhu rozpočtového opatření
60upr1Návrh finančního plánu Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2009 včetně návrhu rozpočtového opatření
61Návrh finančního plánu Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, na rok 2009 včetně návrhu rozpočtového opatření
62Veřejná zakázka malého rozsahu: Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele elektrické energie
63Poradenství pro udržitelnou spotřebu - projekt spolupráce kraje Vysočina se ZO ČSOP Veronica
64Zjišťovací řízení záměru Sanace skládky Pozďátky podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
65Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury
66Stanovení platu ředitelky příspěvkové organizaci Vysočina Tourism, příspěvková organizace
67Stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz