Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 15/2008 - 06.05.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
03Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
04Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba"
05Smlouva zakládající právo investora provést stavbu - Bystřice nad Pernštejnem
06Smlouva zakládající právo investora provést stavbu - k. ú. Košíkov
07Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
08Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
09Návrh na zařazení nové akce "ÚSP Nové Syrovice - posouzení statických poruch" do kapitoly Nemovitý majetek
10Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
11Veřejná zakázka na stavební práce "ÚSP pro mentálně postižené Těchobuz - rekonstrukce ženského oddělení" - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
12Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
13Přihlášení projektu Portál strategického řízení úřadu do soutěže Inovace ve veřejné správě za rok 2008
14Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
15Fond Vysočiny - projekt FV 029/149/06
16Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
17Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
18Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
19Nakládání s dlažebními kostkami
20II/353 Bohdalov - obchvat, změna stavby
21Nominace zástupců kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko
22Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Ledečsko 2007-2008" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
23Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci " Propagace měst a obcí sdružených v o. p. s. Havlíčkův kraj" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
24Informace o přípravě pracovní cesty zastupitelů kraje Vysočina do Bruselu v červnu 2008
25Čestné prohlášení při podání žádosti o platbu za třetí etapu projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina
26Pracovní setkání zástupců partnerských regionů nad přípravou společného projektu "TOURISM" do evropského Operačního programu Meziregionální spolupráce INTERREG IV C, návrh na provedení rozpočtového opatření
27Stanovisko k členění turistických regionů pro účely propagace cestovního ruchu prostřednictvím České centrály cestovního ruchu - CzechTourism
28Návrh na vyřazení nepotřebného majetku České zemědělské akademie v Humpolci a Domu dětí a mládeže U Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190
29Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008
30Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
31Návrh rozpočtového opatření - dotace na provoz na pořádání odborné konference "Vysočina VIII. centrální sterilizace" pro Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
32Organizační řád Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
33Vyřazení nepotřebného movitého majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
34Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
35Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2008
36Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně návrhu na řešení zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Zdravotnictví za rok 2007
37Hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
38Jmenování ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
39Návrh rozpočtového opatření - dotace na provoz na pořádání odborného fóra "Paprsky Vysočiny 2008" pro Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
40Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Myslivecké slavnosti Vysočiny 2008
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na regionální výstavu České bonsajové asociace (ČBA)
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
43Pověření krajského úřadu v rámci výkonu zřizovatelské funkce
44Stavební úpravy sálu Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz