Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 11/2010 - 06.04.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
03Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení akce III/3992 Krokočín most ev. č. 3992-1
04Majetkoprávní příprava staveb realizovaných KSÚS Vysočiny
05Vydání souhlasu se stavbou chodníku a cyklostezky na pozemcích kraje a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Ostrov nad Oslavou
06Darování pozemků v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
07Darování nemovitého majetku v k. ú. Třebelovice a v k. ú. Velký Újezd u Kojatic
08Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
09Změna názvu akce, uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu - k. ú. a obec Jihlava
10Dodatky ke Smlouvám o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými krajem Vysočina
11Návrh na zařazení nové akce ÚSPm Těchobuz - Rekonstrukce pokojů se zvláštním režimem do rozpočtu kraje - přílohy M7, návrh na provedení rozpočtového opatření
12Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Jinošov
13Darování pozemků v k. ú. a obci Polná
14Zveřejnění záměru převodu pozemků do vlastnictví Jihomoravského kraje
15Průběžná informace o pokračování implementace reformy účetnictví v podmínkách kraje a řešení účtování na podrozvahových účtech
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2009
17Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2009
19Návrh na provedení úpravy finančního plánu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2010
20Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina
21Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
22Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
23Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina
24Ukončení projektu II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011 - návrh na rozpočtové opatření
25II/360 Oslavice- Oslavička - výběr nejvhodnější nabídky
26Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Střední průmyslové školy Třebíč
28Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež
29Změna pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů
30Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách
31Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách
32Ukončení projektu podpory výuky francouzského jazyka na Vysočině pro školní rok 2009/2010 a pořízení publikace Osudové roky české státnosti
33Návrh na změnu investičního plánu u Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace
34Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
35Nadlimitní veřejná zakázka na služby Dodávka certifikovaných programů specifické primární prevence sociálně patologických jevů ve školách - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
36Fond Vysočiny - dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory z grantového programu Čistá voda 2009
37Příslib poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 4/2010 - zemědělské akce
39Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Kralice nad Oslavou
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz