Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-32

ZK-05-2010-32.doc  ZK-05-2010-32pr01.doc  ZK-05-2010-32pr02.doc  ZK-05-2010-32pr03.pdf
Číslo materiálu32
Číslo jednacíZK-05-2010-32
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Dědice
Zpracoval F. Vak
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší vzájemné darování pozemků po dokončené stavbě chodníků mezi krajem Vysočina obcí Dědice.
Na odbor majetkový se obrátila obec Dědice a požádala o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví kraje Vysočina, které byly v minulosti dotčeny stavbou chodníků. Stavba byla realizována po souhlasu vydaném krajem a je již dokončena. K jejímu zaměření došlo v roce 2007 a 2010. Po jejím zaměření v roce 2010 obec zjišťuje, že pozemky pod chodníkem nebyly dosud majetkově vypořádány. Jedná se o pozemky par. č. 411/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 360 m2 a dále o pozemek par. č. 405/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 138 m2 oddělený geometrickým plánem
č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 405/2, dále o pozemky par. č. 411/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2, par. č. 411/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, par. č. 411/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2, par. č. 411/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, oddělené geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/1, dále o pozemek par. č. 411/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/1 a par. č. 411/2 a pozemek par. č. 411/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/2, které jsou ve vlastnictví kraje Vysočina. Z geometrického plánu vyplývá, že obec by měla do vlastnictví kraje převést nově oddělené pozemky par. č. 404/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 a par. č. 405/10 ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2, všechny pozemky v k. ú. a obci Dědice.
Pozemky par. č. 411/11, par. č. 405/2, par. č. 411/1 a 411/2 jsou ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí ministra dopravy a spojů ze dne 10. září 2001 čj. 3796/01-9-KM. Zřizovací listinou byly předány k hospodaření PO kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Moravské Budějovice jsou pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro shora uvedené k. ú. a obec na listu vlastnictví 66.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje shora uvedené pozemky si vzájemně bezúplatně převést. Dle navrhovaného postupu dojde ke sjednocení vlastnického práva ke stavbě chodníků a silnice a stavbami zastavěných pozemků. Návrh je v souladu s příslušnými ustanoveními Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - majetek bude využíván nekomerčně k veřejným účelům. Podmínka daná § 18 zákona č. 129/1992 Sb. o krajích, v platném znění - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku na úřední desce, byla splněna. S převodem pozemků bude KSÚSV dodatky zřizovací listiny upraven rozsah hospodaření s nemovitým majetkem.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat nově zaměřené pozemky obci, přijmout od obce dar pozemků a schválit dodatky zřizovací listiny.
StanoviskaRada kraje usnesením 1117/24/2010/RK
rozhodla
zveřejnit záměr kraje darovat obci Dědice:
* pozemek par. č. 411/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 360 m2;
* par. č. 405/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 138 m2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 405/2;
* pozemky par. č. 411/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2, par. č. 411/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, par. č. 411/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2, par. č. 411/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, oddělené geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/1;
* pozemek par. č. 411/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/1 a par. č. 411/2;
* pozemek par. č. 411/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/2
v k. ú. a obci Dědice na úřední desce krajského úřadu;
doporučila
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky par. č. 411/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 360 m2 a dále par. č. 405/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 138 m2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 405/2, par. č. 411/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2, par. č. 411/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, par. č. 411/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2, par. č. 411/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, oddělené geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/1, dále pozemek par. č. 411/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/1 a par. č. 411/2 a pozemek par. č. 411/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/2 v k. ú. a obci Dědice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dědice;
* nabýt darem pozemky par. č. 404/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 a par. č. 405/10 ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2 v k. ú. a obci Dědice, zaměřené geometrickým plánem č. 87- 4043/2007 z vlastnictví obce Dědice do vlastnictví kraje Vysočina.
KSÚS Vysočiny, provoz Jihlava a odvětvový odbor souhlasí se vzájemným darováním pozemků v k. ú. a obci Dědice.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky par. č. 411/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 360 m2 a dále par. č. 405/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 138 m2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 405/2, par. č. 411/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2, par. č. 411/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, par. č. 411/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2, par. č. 411/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, oddělené geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/1, dále pozemek par. č. 411/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/1 a par. č. 411/2 a pozemek par. č. 411/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/2 v k. ú. a obci Dědice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dědice;
* nabýt darem pozemky par. č. 404/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 a par. č. 405/10 ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2 v k. ú. a obci Dědice, zaměřené geometrickým plánem č. 87- 4043/2007 z vlastnictví obce Dědice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 521 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2010-32, př. 1;
* dodatek č. 522 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2010-32, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín prosinec 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz