Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-31

ZK-05-2010-31.doc  ZK-05-2010-31pr01.doc  ZK-05-2010-31pr02.doc  ZK-05-2010-31pr03.pdf
Číslo materiálu31
Číslo jednacíZK-05-2010-31
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Knínice
Zpracoval F. Vak
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší vzájemné darování pozemků mezi krajem Vysočina obcí Knínice.
Na odbor majetkový se obrátila obec Knínice a požádala o majetkoprávní urovnání situace vzniklé narovnáním části silnice II/410 v intravilánu obce. K narovnání silnice došlo
v 60. - 70. letech minulého století a od této doby leží část uvedené silnice na pozemcích ve vlastnictví obce. Oprávněnost požadavku obce potvrdilo geometrické zaměření toho úseku. Podle geometrického plánu č. 189-5728/2010 nyní silnice leží na dílu b o výměře 461 m2 odděleného z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) par. č. 177/5 a dílu c o výměře 18 m2 odděleného z pozemku par. č. 1166/1, oba díly byly sloučeny do pozemku par. č. 1165/2 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Knínice. Dále GP zaměřuje trasu původní silnice na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina Jedná se o díl e o výměře 612 m2 oddělený z pozemku par. č. 1165/2 a sloučený do pozemku par. č. 1165/7 ostatní plocha, ostatní komunikace a nově zaměřený pozemek označený par. č. 1165/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 oddělený z pozemku par. č. 1165/2, všechny v k. ú. a obci Knínice.
V žádosti obec dále uvádí, aby kraj nechal zaměřit pozemek par. č. 1410 v k. ú. a obci Knínice, že o tento pozemek má zájem jeden z občanů obce. Protože OM žádný požadavek na odkoupení tohoto pozemku neobdržel, zaměření nebylo provedeno a převod není řešen.
Pozemek par. č. 1165/2 v k. ú. a obci Knínice je ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí ministra dopravy a spojů ze dne 10. září 2001 čj. 3796/01-9-KM. Zřizovací listinou byly předány do hospodaření PO kraje Krajská správa a údržba silnic pro Vysočinu, příspěvková organizace. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Telč je pozemek zapsán v katastru nemovitostí pro shora uvedené k. ú. a obec na listu vlastnictví 71.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje díl e o výměře 612 m2 oddělený z pozemku par. č. 1165/2 a sloučený do pozemku par. č. 1165/7 a nově zaměřený pozemek par. č. 1165/6 o výměře 10 m2 oddělený z pozemku par. č. 1165/2 v k. ú. a obci Knínice bezúplatně převést obci Knínice. Dále je navrhováno, aby pozemky obce, a to díl b o výměře 461 m2 oddělený z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) par. č. 177/5 a díl c o výměře 18 m2 oddělený z pozemku par. č. 1166/1 sloučené do pozemku par. č. 1165/2 v k. ú. a obci Knínice byly bezúplatně převedeny do vlastnictví kraje Vysočina. Postup byl s obcí projednán a byl obcí předběžně odsouhlasen. Návrh odboru majetkového se opírá a je v souladu s příslušnými ustanoveními přijatých Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - převáděné pozemky kraje budou využívány nekomerčně k veřejným účelům (veřejné prostranství). Dle navrhovaného postupu dojde ke sjednocení vlastnického práva dle skutečného využití oddělených pozemků.
Podmínka daná § 18 zákona č. 129/1992 Sb. o krajích, v platném znění - zveřejnění záměru darování nemovitého majetku na úřední desce byla splněna. S převodem pozemků bude majetkovému správci upraven dodatky zřizovací listiny rozsah hospodaření s nemovitým majetkem.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat nově zaměřené díly pozemků obci, přijmout od obce dar dílů pozemku a nově zaměřeného pozemku a schválit dodatky zřizovací listiny
StanoviskaRada kraje usnesením 1111/24/2010/RK rozhodla zveřejnit záměr kraje darovat obci Knínice díl e o výměře 612 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010 z pozemku par. č. 1165/2 sloučený do pozemku par. č. 1165/7 a nově zaměřený pozemek par. č. 1165/6 o výměře 10 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010 z pozemku par. č. 1165/2 v k. ú. a obci Knínice na úřední desce krajského úřadu a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem díl e o výměře 612 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010 z pozemku par. č. 1165/2 sloučený do pozemku par. č. 1165/7 a pozemek par. č. 1165/6 o výměře 10 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010 z pozemku par. č. 1165/2 v k. ú. a obci Knínice, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Knínice;
* nabýt darem díl b o výměře 461 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010 z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) par. č. 177/5 a díl c o výměře 18 m2 oddělený geometrickým plánem
č. 189-5728/2010 z pozemku par. č. 1166/1 a sloučené do pozemku par. č. 1165/2 v k. ú. a obci Knínice z vlastnictví obce Knínice do vlastnictví kraje Vysočina.
KSÚS Vysočiny, provoz Jihlava a odvětvový odbor souhlasí se vzájemným darováním pozemků v k. ú. a obci Knínice.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem díl e o výměře 612 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010 z pozemku par. č. 1165/2 sloučený do pozemku par. č. 1165/7 a pozemek par. č. 1165/6 o výměře 10 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010 z pozemku par. č. 1165/2 v k. ú. a obci Knínice, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Knínice;
* nabýt darem díl b o výměře 461 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010 z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) par. č. 177/5 a díl c o výměře 18 m2 oddělený geometrickým plánem
č. 189-5728/2010 z pozemku par. č. 1166/1 a sloučené do pozemku par. č. 1165/2 v k. ú. a obci Knínice z vlastnictví obce Knínice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 517 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-31, př. 1;
* dodatek č. 518 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-31, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín prosinec 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz