Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-08

ZK-05-2010-08.doc  ZK-05-2010-08pr01.doc  ZK-05-2010-08pr02.doc  ZK-05-2010-08pr03.doc  ZK-05-2010-08pr04.doc  ZK-05-2010-08pr05.doc  ZK-05-2010-08pr06.doc  ZK-05-2010-08pr07.doc  ZK-05-2010-08pr08.doc  ZK-05-2010-08pr09.xls  ZK-05-2010-08pr10.xls
Číslo materiálu08
Číslo jednacíZK-05-2010-08
NázevNávrh na úpravu zřizovacích listin zdravotnických zařízení zřizovaných krajem
Zpracoval D. Buřičová, L. Hradecká
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší následující problematiku:
1. úpravu majetkových vztahů u investičního a neinvestičního majetku, který byl v průběhu rekonstrukcí krajem nakoupen a může být předán nemocnicím do užívání (Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace). Majetek je rozdělen podle následujícího klíče:
- dlouhodobý hmotný majetek - ocenění položky převyšuje částku 40 000 Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek - ocenění jedné položky 3 000 Kč - 40 000 Kč
- ostatní hmotný majetek - ocenění položky nižší než Kč 3 000 Kč.
2. zástup statutárního orgánu v případě jeho nepřítomnosti
3. vymezení druhu a rozsahu poskytované zdravotní péče podle aktuálního stavu registrací nestátního zdravotnického zařízení.
Návrh řešení 1. Řešením problematiky užívání dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku a ostatního hmotného majetku spolufinancovaného z ROP JV je jeho předání z majetkových účtů kraje do hospodaření nemocnic. Toto právo rozhodovat je vyhrazeno Zastupitelstvu kraje Vysočina, změnu je nutné provést úpravou zřizovacích listin.
Zastupitelstvu kraje se navrhuje schválit předložené znění dodatků zřizovacích listin nemocnic s vymezením majetku takto:
* Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, se předává k hospodaření dlouhodobý hmotný majetek o celkové pořizovací ceně 34 854 425 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek o celkové pořizovací ceně 5 786 842 Kč a ostatní hmotný majetek o celkové pořizovací ceně 1 395 553 Kč. Položkový přehled majetku je uveden v příloze ZK-05-2010-08, př. 9.
Současně je tímto dodatkem nemocnici odebrán z hospodaření nemovitý majetek evidovaný na účtu 042 o celkové pořizovací ceně 972 147,00 Kč - jde o kompletní projektovou dokumentaci budovy interny..
* Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, se předává k hospodaření dlouhodobý hmotný majetek o celkové pořizovací ceně 42 270 065,30 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek o celkové pořizovací ceně 13 524 892,40 a ostatní hmotný majetek o celkové ZK-05-2010-08, př. 10.
Současně tento dodatek řeší přeúčtování majetku předaného k hospodaření Dodatkem ke zřizovací listině č. 13. Jde o dodatečný přesun mezi dlouhodobým hmotným majetkem a drobným dlouhodobým hmotným majetkem celkem o 723 662,80 Kč, kdy položky křeslo ocelové , dvojkřeslo ocelové a odkládací plocha ocel, nerez byly v soupisu zařazeny mezi majetek dlouhodobý hmotný jako soubor majetku - vzhledem k výši jednotkové ceny budou tyto položky přeúčtováním zařazeny do majetku drobného dlouhodobého hmotného. Položkový rozpis a celková hodnota předaného majetku se tímto postupem nezmění.

2. V souladu s § 27 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje zřizovací listina také označení statutárního orgánu a způsob, jakým vystupuje jménem organizace. Jednání statutárního orgánu je jednáním organizace. V případě nepřítomnosti statutárního orgánu je třeba určit osobu, která bude za právnickou osobu jednat.

3. Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 2. 2. 2010 schválilo v souvislosti s pověřením nemocnic k poskytování služeb veřejného zájmu změnu zřizovacích listin (došlo k vymezení hlavní a doplňkové činnosti ve vazbě na registrace nestátního zdravotnického zařízení a živnostenská oprávnění). Od té doby proběhly ve spolupráci s nemocnicemi podrobné revize ve vymezení předmětu druhu a rozsahu zdravotní péče a byla vydána nová rozhodnutí v této záležitosti a to úplným výčtem všech činností.
Vzhledem k obsáhlosti vymezení předmětu druhu a rozsahu poskytované zdravotní péče dané rozhodnutím nestátního zdravotnického zařízení obsahují návrhy předkládaných dodatků ke zřizovacím listinám nemocnic taktéž kompletní výčet činností, které dosavadní stav nahradí.

Zastupitelstvu kraje se navrhuje schválit dodatky ke zřizovacím listinám dle příloh
ZK-05-2010-08, př. 1 - 10.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1370/28/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám zdravotnických zařízení dle příloh RK-28-2010-41, př. 1 - 10.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálů ZK-05-2010-08, př. 1 a ZK-05-2010-08, př. 9;
* Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-08, př. 2;
* Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-08, př. 3;
* Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu
ZK-05-2010-08, př. 5;
* Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálů ZK-05-2010-08, př. 4 a ZK-05-2010-08, př. 10;
* Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-08, př. 6;
* Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-08, př. 8;
* Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-08, př. 7.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických zařízení
Termín do 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz